اختالف دولت و سپاه بر سر ورود اين نهاد به مسايلسياسيواقتصادياست

Jahan e-Sanat - - News -

عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلسشوراياسالميگفت:هيچكس نس//بت به لزوم در اختيار داشتن يك ني//روي دفاعي كارآمد كه در ش//رايط حساس از امنيت كشور دفاع كند، شك نداردوهمگيبرضرورتاقتداراينقدرت نظامي اجماع كامل دارند. اختالفنظر مربوط است به قرائتي كه سپاه در دفاع از كش//ور دارد و اين قرائت را به مسايل و مباحث سياس//ي تس//ري داده است. به گزارش ايلنا، ج//الل ميرزايي درباره اظهارات رييسجمهور مبني بر حضور س//پاه در اقتصاد و نامس//اعد دانستن وضعي//ت فعلي روند خصوصيس//ازي گفت: واقعيت اين اس//ت كه سپاه يك نيروي مردمي است كه در جريان جنگ بهص//ورت خودجوش و ب//دون آنكه بهدنبالامتيازهاودرجههايمادي،فردي و اجتماعي براي خود باشند، از دل مردم و براي دفاع از كشور تشكيل شد. عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي در واكنش به پرسشي درباره خواسته رييسجمهوري مبني بر لزوم برقراري ب//ازار رقابتي، واگذاري اقتصادبهبخشخصوصيواقعي،ضرورت نظارت بر عملكرد اقتصادي سپاه و لزوم پرداخت ماليات توس//ط تمامي فعاالن اقتصاديهمچونايننهادنظامي،گفت: متاسفانهريشهاختالفنظرهاصرفامربوط به فعاليتهاي اقتصادي س//پاه نيست و اين اختالفات مس//ايل گستردهاي را شامل ميش//ود كه اقتصاد صرفا يكي از اين مس//ايل است. وي ادامه داد: بجز بحثهاي مربوط به اقتص//اد، ورود در عرصه سياست و فعاليتهاي سياسي ايننهاد،ورودبهمسايلگفتمانيواينكه جامعهچگونهبينديشد،وهمچنيننقد يك جريان سياس//ي و حمايت از يك جناح ديگر و متهم كردن اصالحطلبان به سازشكاري و مسايلي از اين دست، ازجمله ديگر نكاتي اس//ت كه منجر به اين اختالف ديدگاه ميان دولت و سپاه شدهاست.ميرزاييتصريحكرد:متاسفانه شاهد هس//تيم كه برخي ورود كرده و به اختالفنظره//ا دامن ميزنند و بعد خودشان ميگويند كه خارجيها دنبال اين هستند كه دولت و سپاه با يكديگر زاويه داشته باشند تا به سپاه ضربه بزنند و در ادامه ميگويند كس//اني كه داخل كشور در دولت فعاليت دارند نيز بهنوعي عليه سپاه موضعگيري ميكنند كه اين رويكرد درستي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.