تهديداتدشمنباشديدترينپاسخايران مواجهميشود

Jahan e-Sanat - - News -

وزي//ر دف//اع درخص//وص توان موش//كي و عمليات موش//كي ايران عليه داعش گفت: ايران هرگز مقابل دشمن كوتاه نخواهد آمد و تهديدات دش//من با ش//ديدترين پاسخ ايران مواجه ميش//ود. به گ//زارش مهر، س//ردار پاسدار حسين دهقان، وزير دفاع و پش//تيباني نيروهاي مس//لح درخصوص وضع تحريمهاي جديد از سوي آمريكا اظهار داشت: آمريكا تحت هر ش//رايطي به دنبال اعمال محدوديت و اعمال فشار عليه ايران اس//ت و تحريمهاي آمري//كا اقدام جديدي در قبال ايران نيست چراكه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي با اين وضعيت مواجه بودهايم.

وي در ادام//ه گفت: آنچه امروز ب//ه عن//وان دس//تاوردهاي دفاعي خود داريم ناش//ي از تالش//ي است ك//ه فرزن//دان اين مل//ت در مقابل محدوديتها انجام دادهاند.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس//لح با تاكيد بر اينك//ه هيچگاه نميشود جلوي پيشرفت يك ملت را گرفت و مان//ع تحقق آرمانهاي آنها ش//د، خاطرنش//ان كرد: آمريكا هم تالش خ//ود را ميكند تا بتواند محدوديتهايي ب//راي ايران اعمال كند اما در حقيقت رنج خود ميبرند و زحمت ما ميدارند. سردار دهقان تصريح كرد: نگراني ملت ايران بابت تحريمهاي آمريكا نيست چراكه نظام ما آنقدر ريش//هدار و مستحكم است ك//ه حركتهاي آمري//كا نميتواند اث//ر ج//دي ب//ر روي فعاليته//اي م//ا بگ//ذارد و قدرت اي//ران مانع از تاثيرگذاري جدي تحريمهاي آمريكا ميش//ود. وي همچنين عنوان كرد: در بخش دفاعي ني//ازي نداريم كه چشم به خواستههاي آمريكا بدوزيم ي//ا اينكه بخواهيم به خواس//تههاي آنها تمكين كنيم؛ مس//ير ايران در زمينه فعاليتهاي موشكي و دفاعي مشخص است.

وزير دفاع و پش//تيباني نيروهاي مس//لح درخصوص توان موشكي و عمليات موشكي ايران عليه داعش گفت: همانطور كه شاهد بوديم ايران هرگز مقابل دشمن كوتاه نخواهد آمد و تهديداتي را كه از جانب دش//من ميشود با شديدترين پاسخ از طرف ايران مواجه ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.