مدعيانكاربردسالحشيمياييدرسوريهشريك جرمصدامبودند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- محمدجواد ظريف به مناسبت سيامين سالگرد جنايت شيميايي در سردشت، پيامي صادر كرد. وزير امور خارجه گفت: آناني كه امروز در سناريويي مرموز و خطرناك مدعي كاربرد سالح شيميايي در سوريهاند، هماناني هستند كه در طول جنگ تحميلي شريك جرم و جنايات صدام بودند. وي در اين پيام نوشت: ملت بزرگ ايران كه در جنگي نابرابر و ناعادالنه و تحميلي از س//وي رژيم صدام و با حمايت مس//تقيم مالي و اقتصادي و نظامي و لجس//تيكي برخي كشورهاي منطقه و قدرتهاي فرامنطقهاي دليرانه مقاومت كرده و انواع نقضهاي فاحش حقوق بشردوستانه و زيرپا گذاردن اصول و حقوق مسلم جنگ از جمله كاربرد سالحهاي كشتارجمعي عليه نيروهاي نظامي، حمله موشكي به شهرها و تخريب تعمدي و كينهتوزانه شهرهايي همچون خرمشهر قهرمان توسط نيروهاي شكستخورده صدام را تجربه كرده و با س//كوت و همراهي مدعيان حقوق بش//ر مواجه شده بود؛ اين بار در اقدامي كه مصداق بارز جنايت عليه بش//ريت و جنايت جنگي از سوي رژيم بعثي صدام بود يعني حمله شيميايي به مردم غيرنظامي و بيدفاع سردشت، صدها تن از زنان و مردان و كودكانش ناجوانمردانه به ش//هادت رس//يدند و باز هم دريغ از يك ابراز تاسف، محكوميت يا اقدام قاطع از سوي قدرتهاي بزرگ جهاني!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.