اصولگرايي در حال تكميل روند پوستاندازي است

Jahan e-Sanat - - News -

برنا-معاون سياسي دفتر رييسجمهور تصريح كرد: اصولگرايي درحال تكميل روند پوستاندازي است؛ بايد گرايش جديد و ميمون آنان به آزادي، جمهوريت، دموكراسي و انتقاد را ارج نهاد و به تسريع اين روند كمك كرد. در يادداشت توئيتري حميد ابوطالبي با بيان اين مطلب آمده است: آنان ضمن بررسي علل شكست سنگينشان درانتخابات و كاهش آراي خود نسبت به سال29، به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد به تغييرات اساسي تئوريك دست بزنند، مهمترين امر در اين تحول، نقش و چگونگي باور به آزادي و جمهوريت است؛ آنان در حال پوستاندازي از كنشگري عملياتي روز قدس به رويكرد تهاجمي روز فطر هستند. وي همچنين تصريح كرد: دفاع ناميمون ايشان از تريبونداري يكسويه، در قامت آزادي سخن، شعر و ادب و مداحي و نقد، روش نوينآناندرراستايگريزازكنشگريعملياتيروزقدساست،اينرويآوري به آزاديخواهي و نقد و تجميع ادبيات و شعر بامداحي، رويكردي نو در تاريخ نيست، به شرط آنكه آنان ملتزم به ملزومات آن و فراگيرياش باشند چراكه خداوند در قرآن كريم، سخن لين و قول سديد ميپسندد و همه باور داريم كه تحول در سخن و ادب به تحول در عمل ميانجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.