متهمشدنيكمقامايرانيدرآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- دادس//تانهاي آمريكا در يك س//ند دادگاهي روز جمعه مدعي ش//دند مشاور اس//بق نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد كه در آمريكا بازداش//ت ش//ده، مقدمات ديداري بين يك دانش//مند هستهاي مستقر در آمريكا با مقامهاي ايراني را فراهم آورده است. به نوش//ته رويترز، اين سند دادگاهي درباره احمد شيخزاده دربرگيرنده مجازات كيفري براي وي نخواهد بود اما با هدف حمايت از درخواست دادستانها براي در نظر گرفتن محكوميت حبس سنگين براي ايشان در پرونده مسايل مالياتي و نقض قوانين تحريمهاي ايران تنظيم شده است. دادگاه ماه نوامبر سال گذشته ميالدي شيخزاده را در اتهامات تخل//ف مالياتي و نقض قوانين تحريمه//اي آمريكا عليه ايران مجرم شناخت. دادستانها در س//ند جديد ادعا كردهاند احمد شيخزاده از سال 2005 مقدمات برگزاري جلساتي بين يك دانشمند اتمي و حسن روحاني، رييسجمهور فعلي ايران و مذاكرهكننده وقت هستهاي اين كش//ور و محمدجواد ظريف، وزير خارجه فعلي و نماينده وقت ايران در سازمان ملل را فراهم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.