احتمالحضوربرخينمايندگاندركابينهبعدي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نايبرييس فراكسيون مستقلين واليي مجلس گفت: مجلس حتما در راس//تاي تش//كيل كابينه با دولت همراهي و كمك ميكند ولي اين كمك بايد منتج به نفع ملت شود و نميتوان به دولت چك سفيدامضا داد. غالمعلي جعفرزادهايمنآبادي درباره بحث كلي ورود نمايندگان به كابينه و دولت باتوجه به زمان كوتاه سپريشده از دوره دهم مجلس يادآور ش//د: مهم اين اس//ت كه اين وضعيت براي چه كس//ي و كدام نماينده باش//د. او تصريح كرد: قطعا نمايندگاني داريم كه انصافا ميتوانند در دولت موثر باشند و نميتوان بهصرف نماينده بودن بگوييم كه نبايد وارد كابينه ش//وند و در عين حال نمايندگاني نيز هس//تند كه حضورشان در مجلس اولويت دارد و نيز نمايندگاني نيز هستند كه فارغ از اولويت حضورشان در مجلس، اينكه وارد دولت شوند، چندان به صالح نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.