دور باطل سودهاي موهوم

بررسی مشکالت نظام بانکی در همايش » سياستهاي پولي و ارزي«؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهاقتصادي-رشداقتصاديپايدارو باثبات،هدفوخواستههرجامعهايبهشمار ميرود و دولتها براي دس//تيابي به آن با چالشهايزيادومولفههايگوناگونيمواجه خواهن//د بود و در اين راه نيازمند همراهي و همگامي تمامي نهادها و دس//تگاههاي ذيربط اقتصادي هس//تند. در كش//ور ما نيز ثبات و امني//ت پولي و مالي و كاهش ريسك سيستمي در تامين ثبات و امنيت اقتصادي كشور، نقش انكارناپذيري دارد و ايجاد بس//تري نظاممند براي از بين بردن خطرات و آسيبهاي اقتصادي در راستاي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و بلندمدت ضروري خواهد بود.

در اين مسير تالش براي اصالح هريك از اجزا بدون داشتن نگرش سيستمي و در نظر گرفتن همه اجزاي دخيل در اقتصاد كش//ور بدون ش//ك با نتايج قابل توجهي مواجه نخواهد شد و الزم است تمام نهادها و ارگانهايفعالدرعرصهاقتصادوهمچنين فعاالن بخش فرهنگ و سياست، به دنبال همكاري مشترك و هدفمند براي رسيدن به توسعه و رونق اقتصادي باشند.

بايدتوجهداشتدراينفرآيند،ميانگين رشد يك يا دو درصدي نميتواند نيازهاي جامعه را تامين و زمينه را براي ريش//هكن كردن فقر فراهم كند و الزم اس//ت تمامي نهادهاي سياستگذار از جمله وزارت اقتصاد، بانك مركزي و نظام بانكي كه از آن انتظار ميرودبهعنوانتامينكنندهمنابعمالي،نقش محرك و پيشران در رشد اقتصادي داشته باشد، تمام تالش خود را براي برونرفت از اوضاع وخيم كنوني به كار گيرند.

رشدوبهبودعملكرددرتمامبخشهاي اقتصاد همچون بخش صنعت، كشاورزي، خدمات، بازار س//رمايه و ارز و س//كه جز با كنترل و نظارت بر مش//خصههاي كليدي اقتصاديهمچوننرختورم،نرخسودبانكي، نرخ رشد اقتصادي و ميزان شفافيت مالي و سهولت فضاي كسبوكار محقق نخواهد شد و الزم است بنگاههاي توليدي از ثبات و فضاي رو به رشد اقتصاد در كشور اطمينان خاطر يابند تا چرخهاي توسعه اقتصادي از حركتخودبازنايستند.

در اين ميان دولت يازدهم به ميزان قابل توجهيموفقبهبازگشتثباتبهاقتصادشده است و در اين راه توانسته ثبات مالي و پولي را ب//ه دولت دوازدهم منتقل كند كه از اين موضوع به عنوان دستاوردي بزرگ ميتوان ياد كرد. با اين حال هنوز چالشهاي بزرگي همچون نرخ بيكاري و وضع معيشتي مردم و ركود نسبي در برخي بخشهاي اقتصادي همچون مسكن پيشروي دولت قرار دارد.

همچنيناصالحنظامبانكيبااينهدف كه بانكه//اي ايران بتوانند از نظر كفايت سرمايه و مطالبات معوق به استانداردهاي بينالمللي دست يابند و نهتنها با بانكهاي بينالمللي ارتباط داشته باشند بلكه توانايي تامين مالي بنگاههاي ريز و درشت كشور و تحريك چرخ اقتصاد را داش//ته باشند، از اهميت زيادي برخوردار اس//ت. به صورت كلي، ارتقا و تقويت سيستم بانكي و ثبات سيستم مالي در بنگاهها و موسسات پولي بايد از اولويتهاي هر اقتصادي باشد.

اصليترين اولويت دولت بر كنترل نرخ تورم و جلوگيري از ورود آن به كانال دورقمي وحفظونگهداينرخرشداقتصاديحاصل شده در طول يك سال گذشته خواهد بود، همچنينكنترلنقدينگيدرسيستمبانكي، كاهشنرخسودتسهيالت،تكنرخيكردن ارز و توس//عه روابط كارگزاري با بانكهاي بينالمللي از مهمترين مسايل پيش روي دولت در سالهاي آتي خواهد بود. ثباتدراقتصادايران درهمينراستابيستوهفتمينهمايش سياستهاي پولي و ارزي با موضوع »ثبات مالي؛ بستر رشد اقتصادي« با حضور معاون اول رييسجمهور، وزير اقتصاد، رييس كل بانكمركزي،رييسپژوهشكدهپوليوبانكي، روساي بانكها و موسسات مالي و اعتباري وهمچنينكارشناسانوصاحبنظرانپولي و بانكي روز گذشته برگزار شد كه در آن به بح//ث و تبادلنظر در مورد فضاي بانكي و اقتصاديكشورپرداختهشد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در اين همايش با اش//اره به اقدامات بانك مركزي بهعنوان سياستگذار پولي، اعالم كرد: اين نهاد سياستگذار توانست اقتصاد ملي را به ساحل ثبات و آرامش برساند.

علي ديوان//دري در مراس//م افتتاحيه بيستوهفتمينهمايشساالنهسياستهاي پول//ي و ارزي كه در مرك//ز همايشهاي بينالمللي صداوس//يما برگزار شد، گفت: نظ//ام بانكي به عنوان ركن كليدي بخش مالي كشور، با وجود مشكالت انباشته مانند انجماد داراييها و تنگناي اعتباري كه ريشه در معضالت گذش//ته دارد با بهرهگيري از تماميظرفيتخوددرخدمتبخشواقعي اقتصاد بوده و بهمنظور ارائه خدمات و تامين نقدينگي بنگاههاي اقتصادي كشور تالش مضاعفيكردهاست.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي اظهار داشت: بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي با بهكارگيري سياستهاي مناسب و كاربرديدرجهتتقليلمشكالتپيشين، توانسته است در بازار بين بانكي فعال ظاهر شود، ذخيره قانوني بانكها را كاهش دهد، انتظار انبوه س//پردهگذاران خرد موسسات غيرمج//از را تامي//ن و به تامين نقدينگي بانكها كمك كن//د و در عين حال، تورم لجامگسيخته دوره پيش را مهار كند و به نوسانات غيرمنطقي بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملي را به ساحل ثبات و آرامش نزديك كند. خروجازركودتورمي در ادامه اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي خواس//تار تش//كيل ستادي براي اصالح نرخ سود بانكي شد و گفت: با بيش از 240 بان//ك خارجي رواب//ط كارگزاري برقراركرديم.

علي طيبنيا تاكيد كرد: سال69، سال ش//روع برنامه ششم توسعه است كه رشد اقتصادي ميانگين هش//ت درصدي و نرخ بيكاريتكرقميوهمچنينتورمتكرقمي براي اين سال هدفگذاري شده است.

ويگفت:درسالگذشتهازبحرانركود تورمي كه در سالهاي 91 و 92 از آن رنج ميبرديم،رهايييافتيم.

طيبني//ا ادامه داد: از منظ//ر اقدامات كوتاهمدت سال 95 سال رونق غيرتورمي بارش//د5/21 درصدوت//ورم9 درصدبود كه بخش عمدهاي از رشد اقتصادي مربوط به افزايش توليد و صادرات گروه نفت بود. با اين وجود رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1/8 درصددرماهاولسالبهترتيببه9/2، 5/4 و 5/6 درصد طي فصول دوم تا چهارم رسيده است.

ويافزود:ازمنظربلندمدتسطحپايين رشد، نوسانات شديد و سهم اندك بهرهوري در رش//د به عارضهاي جدي براي اقتصاد تبديلشدهاست.ميانگينرشد3/2 درصد نميتوان//د نيازهاي جامعه را تامين كند و زمينه را براي ريش//هكن كردن فقر فراهم كند كه براي پايان دادن به آس//يبپذيري و مقامس//ازي اقتصاد و پايان بيكاري راهي جز جهش به س//طوح باالتر و پايدار رشد اقتصادينداريم.

طيبنيا تصريح ك//رد: از منظر اقتصاد سياسي رشد و اقتصاد هر كشوري وابسته به سياست داخلي و خارجي است كه از دل واگرايي سياست داخلي و تنش در سياست خارجي بيثباتي و نوس//ات رش//د اقتصاد پايداري به دست نميآيد.

ويگفت:طيدهههايگذشتهسرمايه بانكهاي دولتي متناس//ب با نياز جامعه افزايشنيافتهبودوكفايتسرمايهدرشرايط خوبيقرارنداشتوسرمايهبانكهاوابستهبه سرمايه مردم بود كه دولت يازدهم سرمايه بانكهارااز11 هزارميلياردتوماندرسال 92 به95 هزارميلياردتوماندرس//ال59 افزايش داد.

طيبنيا گفت: مش//كل انجماد مالي و افزاي//ش حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افراد حقيقي و حقوقي از دولت گذش//ته ايجاد ش//ده بود و سازوكاري براي حل اين موضوع وجود نداش//ت كه دولت يازدهم با تشكيلواستقراربازاربدهيوبازارپذيركردن بدهيهايدولتبهنظامبانكيواشخاصدر اين زمينه گام برداشت.

وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: اقدام مهم ديگر دولت، رفع محدوديت بانكها با اج//راي برجام و لغو تحريمها بود كه باعث ايج//اد روابط بانكي از جمل//ه ايجاد روابط كارگزاري و تسهيل مبادالت بانكي شد.

ويافزود:دردورانتحريمتنها03 بانك كوچك و پرريسك با ايران كار ميكردند اما امروزبي//شاز042 بانكروابطكارگزاري دارن//د و در آينده نزديك با عموم بانكها، روابط برقرار خواهد شد.

طيبنيا با بيان اينكه نرخ باالي س//ود بانكي و نرخ سود در بازار مالي به يك مانع مهم براي رونق سرمايهگذاري و اشتغال و به عنوان يك منبع ثباتزدا تبديل شده است، گفت: نرخ اسمي سود تناسبي با نرخ تورم ن//دارد از اين رو هزينههاي مالي واحدهاي توليدي افزايش و ق//درت رقابت توليدات داخليكاهشيافتهاست.

وي ادام//ه داد: همزمان با افزايش نرخ سودتسهيالت،قدرتبازپرداختتسهيالت كاهش يافته از اين رو س//ودآوري عمليات بانكهاكاهشيافتهاست.

اين عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: نرخ باالي سود بانكي به دستاوردهاي مهم دولت و بازار سرمايه صدمه زده و ايجاد بازار بدهي و بيثباتي آن را رقم ميزند.

وزي//ر امور اقتصادي و دارايي با اش//اره ب//ه فعاليت برخ//ي موسس//ات غيرمجاز افزود: موسسات غيرمجاز هماهنگي بين سياس//تهاي پولي و مال//ي را از بين برده و كاهش نرخ س//ود بانكي را با وقفه مواجه كرده است. رشددرسايهكاهشتورم ريي//س كل بانك مركزي ني//ز در اين همايشبهسخنرانيپرداختوگفت:بخش مهمي از مشكالت امروز پيشروي اهداف مقام ناظر پولي به مجموعهاي از كاستيها و نارساييهاي ساختاري و سياستگذاري گذشته و نيز متغيرهاي برونزاي خارج از كنترلبانكمركزيبازميگردد.

ولياهلل سيف با بيان اينكه نظام بانكي در اقتصاد بانكمحور ما از اهميت بهسزايي برخوردار است، تصريح كرد: نظام بانكي در سالهاي اخير با تنگناها و محدوديتهايي روبهرو بوده اس//ت و در كنار آن نيز از نظام بانكي انتظار ميرود به عنوان تامينكننده منابع مالي، نقش محرك و پيشران در رشد اقتصادي داش//ته باش//د اما در همان حال نظام بانكي خود نيز نيازمند توجه و مراقبت جدي است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: با وجود موفقيتهاي حاصل//ه در زمينه كاهش مس//تمر نرخ تورم و حفظ اين دستاورد در چهار سال گذشته، افزايش نرخ تورم به 10/2 درصد در خردادماه سالجاري، حاكي از ريس//كهاي موج//ود پيرامون حفظ دس//تاوردهاي حاصل//ه در زمينه مهار ت//ورم و لزوم هوش//ياري مجموعه سياستگذاري كشور در اين زمينه است و اميد اس//ت با تقويت انضب//اط پولي و مالي و اتخ//اذ راهكارهاي موثر به زودي شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تكرقمي باشيم.

رييس كل بانك مركزي سياست ارزي بانك مركزي را همراس//تا با بهبود شرايط رشداقتصاديعنوانكردوگفت:يكجنبه مهم از اين سياست به ايجاد ثبات در بازار ارز مربوط ميش//ود. آرامش در اين بازار از يك سو كارايي نظام قيمتگذاري را براي صادركنندگانوواردكنندگانبهبودبخشيده وازسويديگراعتباربينالمللياقتصادايران را با هدف جذب سرمايهگذاريهاي خارجي ارتقاميبخشد.

رييسشورايپولواعتباريكسانسازي نرخ ارز را اقدامي مهم و با هدف صيانت از منابع بان//ك مركزي خواند و گفت: انتظار م//يرود اين مهم در آين//دهاي نزديك و با هدف صيانت از منابع بانك مركزي و از بين بردن زمينههاي فساد در نظام تخصيص ارز بهسرانجامبرسد.

رييس ش//وراي پول و اعتب//ار با بيان اينكه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز موجب شده بانكها براي ادامه فعاليت به رقابت غيراصولي بر س//ر نرخ س//ود بانكي روي آورند، يادآور ش//د: اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بيرويه اين ابزارها، ابعاد تازهاي به خود گرفت و برآيند اين اثرات موجب شد در درجه اول وضعيت سودآوري شبكه بانكي و پس از آن وضعيت شاخصهايينظيركيفيتوكميتسرمايه، تحتتاثيرقرارگيرد.

سيف در ادامه مهمترين سرفصلهاي اقدامات بانك مرك//زي در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفافسازي صورتهاي ماليبانكهاوموسساتاعتباريوعملياتي كردن سيستم گزارشگري مالي همگرا با استاندارد ،IFRS پايش عملكرد بانكها و موسساتاعتباريتحتنظارتوساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، بررسي مستمر نرخ س//ود سپردهها و تسهيالت، تاكيد بر لزوم استقرارحاكميتشركتيوارتقايكيفيتآن در بانكها، تاكيد بر اجراي معيارهاي »گروه ويژه اقدام مالي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تامين ملي تروريسم« از جمله مهمترين اقدامات حوزه نظارت بانك مركزي است.

ريي//س كل بانك مركزي از تالش اين بانك در چهار س//ال اخير براي پايين نگه داش//تن نرخ تورم و نيز نظارت دقيقتر بر تسهيالتدهيبهبخشهايتوليديتوسط شبكه بانكي خبر داد و گفت: بانك مركزي سعيكردهضمنتقويتتوانتسهيالتدهي ش//بكه بانكي، بر تامين مالي س//رمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف استفاده از ظرفيتهايبالاستفادهاقتصادتمركزكند.

س//يفازتخصيصح//دود003 هزار ميليارد تسهيالت توسط شبكه بانكي خبر دادوگفت:بهموجبايندستورالعملمقرر شد در سال جاري تامين سرمايه در گردش م//وردنياز01 هزاربنگاهاقتصادي،تامين تسهيالت مورد نياز شش هزار طرح نيمه تمامباپيشرفتفيزيكيحداقل06 درصد و تامين مالي مورد نياز در بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد از محل منابع تسهيالتي در اولويتشبكهبانكيكشورقرارگيرد؛براساس پيشبينيها، اهداف مورد اشاره با تخصيص حدود003 هزارميلياردريالتسهيالتدر سالجاريتحققمييابد.

رييسكلبانكمركزيازرشدووبهبود عملكرددرديگربخشهاياقتصادهمچون بخش صنعت، خدمات و كشاورزي در سال گذش//ته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مس//اعدتهاي انجام شده در زمينه تامين مالي بنگاههاي توليدي، رشد اين بخش از عدد منفي 4/6 درصددرسال4931 به9/6 درصددرسال 1395 افزايش يافته است.

سيف با بيان اينكه رشد اقتصادي سال گذشته در ش//رايط سياست كاهش تورم محقق شده است، تصريح كرد: در سالهاي گذشتهفعاليتبسياريازبنگاههاياقتصادي بهتورمباالوبيثباتيهايناشيازآنوابسته بوده، ولي رش//د سال گذشته در شرايطي تحقق يافت كه سياس//ت كاهش تورم در دستور كار قرار داشت و البته در اين ميان نوع نگاه مديران اين بنگاهها به سياستهاي جديدبهسادگيقابلتغييرنبود. انتظاركاهشنرخسود معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه انتظار اين اس//ت كه اين نرخ س//ود بانكي كاه//ش يابد، گفت: در حق مديران بانكي بيانصافيميشود.

اسحاق جهانگيري در بيستوهفتمين همايش سياس//تهاي پولي و ارزي گفت: دول//ت يازدهم با اتخاذ سياس//تهايي در زمينه انضب//اط مالي و پول//ي و مديريت نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي با وجود كاهش درآمدهاي نفتي توانست ثبات را در شاخصهاي كالن اقتصادي كشور نگه دارد و پايدار كند.

جهانگيري در عين حال تصريح كرد كه نبايد موضوع نرخ سود بانكي را عدم توفيق توصيف كرد و افزود: نرخ سود بين بانكي در ابتداي دولت يازدهم حدود 30 درصد بود ك//ه تا 17 درصد هم پايين آمد ولي اخيرا مقداري باالتر رفته است و انتظار اين است كه اين سود كاهش يابد.

ويافزود:باثباتيكهامروزدربخشهاي مختلفاقتصادي،سياسيوفرهنگيكشور در اثر سياس//تهايي كه در دولت يازدهم اتخاذ شد، داريم بايد سياستهايي كه بتواند چالشهايبزرگترپيشرويكشوررابردارد، اتخاذكنيم.

معاوناولرييسجمهورباتاكيدبراينكه برخي از سياستهاي مرتبط با تكنرخي كردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گف//ت: به طور حتم در دولت دوازدهم اين موضوعبااولويتپيگيريخواهدشد.

جهانگيريبابياناينكهمهمترينچالش كشور جامعه و مردم، بيكاري است، افزود: مكرر گفته شده كه نرخ بيكاري حدود 11 درصداست.وليبيكاريجوانانتحصيلكرده باالي52 درصداس//تدرحاليكهساالنه يكميليونفارغالتحصيلدانشگاهيداريم بايد ايجاد اشتغال به صورت جدي پيگيري شود. تورم2/21 درصديامسال همچنيندراينهمايشقائممقامبانك مركزيازتصويبتخصيص05 هزارميليارد تومان منابع به واحدهاي توليدي خبر داد و پيشبيني كرد كه تورم امس//ال 12/2هب درصد،رشداقتصادي6/4 درصدونقدينگي 20/2 درصد شود.

اكبركميجانياظهارداشت:وضعيترشد اقتصاديازسالهاي19 تا59 نشانميدهد در سال 95 رشد 12/5 درصد است و رشد بدون نفت نيز نشان ميدهد از اولين فصل روند مثبت بوده است.

وي با بيان اينكه عمدهترين داليل رشد توليد ناخالص داخلي متاثر از رش//د نفت است، افزود: به دليل تحريمهاي بينالمللي پيش از اين از ظرفيت بخش نفت استفاده كاف//ي نميكرديم ولي باتوجه به توفيقات حاصله در اين بخش توانستهايم گامهايي به پيش برداريم.

وي با بيان اينكه با توجه به بهبود روابط خارجي، ثبات ن//رخ ارز، كاهش نرخ تورم و ثب//ات اقتص//اد كالن انتظ//ار ادامه روند رش//د بخ//ش غيرنفتي در س//الجاري را داريم، تصريح كرد: در بخش س//اختمان كاهش سرمايهگذاري با وجود سياستهاي ش//وراي پول و اعتبار مش//اهده ميشود. سرمايهگذاري بخشخصوصي در مسكن برحسب قيمتهاي جاري نشان ميدهد رش//د منفي در اين بخش داشتيم. حتي شدترشدمنفيدرسال59 به49 بيشتر هم شده است.

ويهمچنيندربارهتورمتوليدكنندهدر خردادماه نيز به بيان تازهترين دستاوردهاي بانكمركزيپرداختوازتورم5/6 درصدي در اي//ن بخش خب//ر داد و گف//ت: اگر به سياستهايانضباطگراتنندهيمومديريت نسبي ثبات نرخ ارز را دنبال نكنيم، پتانسيل باالينقدينگيدرجامعهراداريمكهميتواند كار را سخت كند.

كميجاني با بيان اينكه نرخ سود باال در برخي تس//هيالت به بروز برخي مشكالت منجر ش//ده اس//ت، ادامه داد: چسبندگي نرخهاي سود رقابت ناسالم را ايجاد كرده و همچنينوجودموسساتغيرمجاز،نرخهاي باال و غيرمتعارف را افزايش داده است.

قائم مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تالشها براي س//اماندهي موسسات مالي غيرمج//از در جريان اس//ت، گفت: س//ر و سامان دادن به موسسات غيرمجاز يكي از اولويتهايي اس//ت كه پيگيري ميشود تا مشكالت اين حوزه حل شود.

كميجانيبااشارهبهگسترشصندوقهاي سرمايهگذاريبانكهاگفت:اينصندوقها، ابزاري براي جذب س//پردهها هستند كه 98 درصد از منابع اين صندوقها با درآمد ثابت بوده و عمده منابع به شكل سپرده نزد بانكهاميماند.

پاكس/ازيداراييهايسمياز ترازنامهها

قائممقامبانكمركزيهمچنينباتاكيد ب//ر اينكه بايد داراييهاي بد را از ترازنامهها پاكس//ازي كرد، گفت: موضوع سپردههاي خ//وب و بد را با جدي//ت در بانكمركزي بررسي كردهايم.

اكبر كميجاني در پنل تخصصي رفتار ترازنامه بانكي در خلق نقدينگي در بيست و هفتمين همايش ساالنه سياستهاي پولي و ارزي گفت: وقتي ترازنامه بانكها را نگاه ميكنيم، مشاهده ميشود كه اين ترازنامهها توام با سالمت نيست به اين معنا كه تمام داراييهاي ثبتشده در ترازنامه بانكها، به لحاظ اقتصادي داراييهايي از نوع فعال، مولد و درآمدزا نيستند بنابراين بخش عمدهاي از اين داراييها به ش//كل مطالبات غيرجاري بروز ميكند و در رقم كالن آن، 60 درصد مطالبات غيرجاري بانكها مشكوكالوصول است كه اميدي به وصول آنها نيست.

قائم مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بايد داراييهاي بد را از ترازنامهها پاكسازي ك//رد و منابع جديد در اختيار نظام بانكي قرار داد، افزود: عالوه بر آن بخش ديگري از داراييها نيز وجود دارد كه به شدت و ميزان غيرجاري نيس//ت بلكه از نوع داراييهايي است كه مطالبات بانكها از دولت به شمار ميرود.

ويادامهداد:طرحاصالحنظامبانكينيز يكيازاهدافاصلياستكهدرجهتاصالح نظامكفايتسرمايهوساماندهيبدهيهاي دولتطراحيشدهتاتصويرطرفداراييهاي ترازنامهرابهبودبخشد.

كميجان//ي گفت: در ط//رف بدهيها، نميتوان سپردهگذار و سپردههاي آنها را به سپردههايخوبوبدتقسيمكرد،يعنيهمه سپردهگذارانميتوانندبهبانكمراجعهكرد وتكليفقطعيبانكهاستكهبهآنهاپاسخ دهد اما اينكه بياييم سپردههاي خوب و بد راطبقهبنديكنيم،درستنيست.

ضرورتايجادانضباطدربنگاههاي مالي

مديرعاملبانكصنعتومعدنباتاكيد بر ضرورت ايجاد انضباط در بنگاههاي مالي گفت: عدم رعايت نرخ سود و مسابقهاي كه براياخذسپردهبيشتربهراهافتاده،مشكالت زيادي را ايجاد كرده است.

علياشرفافخميدرپنلتخصصيرفتار ترازنامهبانكيدرخلقنقدينگيبابياناينكه مشكالت موجود در اقتصاد و نظام بانكي ما در كشورهاي ديگر نيز ديده ميشود، گفت: وضعيت بانكها در سراسر دنيا خوب نبوده ومختصكشورمانيست.

مديرعاملبانكصنعتومعدنباتاكيد براينكهداراييهايمنجمددرنظامبانكيما خود را پررنگتر نشان ميدهد، افزود: بايد مشخصشودمقصراينمشكالتنرخسود يا عواملي از اين دست است.

وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد انضباط در بنگاههاي مالي افزود: عدم رعايت نرخ س//ود و مس//ابقهاي كه براي اخذ سپرده بيش//تر به راه افتاده، مشكالت زيادي را ايجاد كرده است.

مديرعامل بانك صنعت و معدن يادآور شد: بايد به ترازنامههاي خود رجوع كنيم و شفافسازيهاي منطقي را در دستور كار خود قرار دهيم. ضرورتاصالحنظامبانكي معاوناقتصاديبانكمركزيتاكيدكرد بحث اصالح نظام بانكي ضروري و قطعي است و گفت: تمام اجزاي رشد اقتصادي در اختياربانكمركزينيست.

پيمانقربانيدرميزگردسياستي»ثبات مالي،تورمپايينورشداقتصادي«بابياناين مطلب افزود: ثبات مالي، شرايطي است كه هم بازار مالي و هم ساختارهاي نهادي نظام مالي بتواند برابر ش//وكهاي وارده خود را حفظ كند و سه وظيفه اصلي واسطهگري مالي، مديريت ريس//ك و نظام پرداخت را داشتهباشد.

قرباني خاطرنش//ان كرد كه در ايران سياستهاي مالي موافق چرخهاي است كه نمونه آن اتخاذ سياستهاي انبساطي و افزاي//ش هزينهه//اي دولت همزمان با افزايش بهاي نفت در س//الهاي 1385 و 1386 ب//وده اس//ت ام//ا در زماني كه درآمده//اي نفتي نيز كاه//ش يافته، بار ديگر به جاي سياستهاي ضدچرخهاي، چرخهاي عمل ميكند و مثال هزينههاي دولت كاهش يافته يا بودجههاي عمراني تخصيص داده نميشود.

او تاكيد كرد كه رش//د نقدينگي داراي اجزايي است كه تمام آنها در كنترل بانك مركزينيست.

معاوناقتصاديبانكمركزيبابياناينكه براساس رابطه فيشر هرگاه نرخ تورم كاهش يابد بايد نرخ سود نيز افت كند، افزود: با اين حالدرحوزهاحتياطيقرائتهاياشتباهي وجودداردوميگويندعرضهوتقاضابايدنرخ سودراتعيينكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.