لوپن رسما به رسوايي مالي متهم شد

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رويترز- مجله اش//پيگل آلمان در گزارشي از تاييد توافق فروش سه زيردريايي هستهاي در شوراي امنيت ملي آلمان به اسراييل خبر داد.

اين توافق يك و نيم ميليارد دالري زماني مورد توجه عمومي قرار گرفت كه شركت كشتيسازي تيسنكراپ به عنوان طرف اسراييلي در اين قرارداد وكيل شخصي بنيامين نتانياهو را به عنوان عامل خود معرفي كرد. پس از آن اين توافق از سوي دو طرف مورد بررسي مجدد قرار گرفت و آلمان با اضافه كردن يك بند ديگر به اين توافق اين حق را به خود داده تا در صورت ثابت ش//دن هرگونه فساد و بيقانوني در اين معامله بتواند به صورت يك جانبه آن را فسخ كند. اسراييل در حال حاضر پنج زيردريايي هستهاي دارد و ششمين آنها نيز در حال ساخت است.

ايسنا- روسيه اعالم كرد، سهم پرداختهاي ساالنه خود به شوراي اروپا را به دليل آنچه كه اذيت و آزار 18 نماينده خود در اين شورا در پاسخ به الحاق شبهجزيره كريمه به خاك روسيه خواند، لغو ميكند.

وزارت خارجه روسيه در بيانيهاي اعالم كرد: سهم پول مسكو براي سال 2017 به ش//وراي اروپا در پاس//خ به كمپين شايع اذيت و آزار نمايندگان پارلماني روسيه پرداخت نخواهد شد. اين بيانيه اضافه كرد، تا زماني كه حقوق هيات نمايندگي روسيه در مجمع پارلماني شوراي اروپا به طور كامل احيا نشود هيچ پولي به اين نهاد از سوي روسيه پرداخت نخواهد شد.

ايسنا- نيروهاي عراقي توانستند در ادامه پيشروي در منطقه قديمي موصل بر محلههاي جديد در اين منطقه تسلط يافته و تروريستهاي داعش را اين محلهها بيرون برانند. فرماندهي عمليات نينوا در بيانيهاي اعالم كرد، نيروهاي مبارزه با تروريس//م بازار الشعارين و دو منطقه النبي جرجيس و عبدخوب را در منطقه قديمي موصل به كنترل خود درآوردند. همچنين در بيانيه ديگر فرماندهي عمليات نينوا آمده، نيروهاي يگان 16 ارتش عراق محله الفاروق الثانيه در منطقه قديمي موصل را آزاد كردند. اين اقدام محور جديد عملياتي را با هدف رسيدن به كرانه رود دجله و پل پنجم موصل در شرق منطقه قديمي اين شهر فراهم ميكند.

-AFP رهبر حزب جبهه ملي فرانسه رسما به اين مساله كه حزبش به صورت غيرقانوني ميليونها يورو را از پارلمان اروپ//ا براي پرداخت حقوق كاركنان خود در فرانس//ه هزينه كرده، متهم شد.

وكيل مارين لوپن گفت: لوپن توسط دادگاه بدوي در پاريس احضار شد و همانطور كه انتظار داشتيم قضات موكلم را متهم كردند اما لوپن درخواست تجديدنظر ميدهد.

مارين لوپن 48 س//اله كه در انتخابات رياستجمهوري اخير فرانس//ه شكس//ت خورد، در جريان مبارزات انتخاباتي از مصوني//ت قضايي به عنوان يكي از اعض//اي پارلمان اروپا در امتناع از پاس//خگويي به س//واالت بازرسان استفاده كرد. با اين حال وي متعهد ش//ده ب//ود كه پس از پايان انتخابات رياستجمهوري ماه مي و انتخابات پارلماني ماه ژوئن با اين تحقيقات همكاري كند.

كري الم با س//وگند ياد كردن به عنوان رييس اجرايي جديد دول//ت هنگكنگ به اولين رهب//ر زن اين منطقه تبديل شد.

الم دي//روز در حضور ش//ي جينپينگ ك//ه به منظور بزرگداشت بيستمين س//الگرد بازگرداندن هنگكنگ به چين توسط انگليس به اين منطقه سفر كرده است، سوگند ياد كرد. عالوه بر شي جينپينگ اعضاي دولت و پارلمان نيز در اين مراسم حضور داشتند.

گفته ميش//ود الم و اعضاي كابينه وي بيش از س//اير نامزدها به پكن وفادار هستند.

از زمان بازگردانده شدن اين منطقه به چين، هنگكنگ براساس اصل يك كشور )چين( دو سيستم اداره ميشود كه خودمختاري و آزادي بيشتري را به اين منطقه در مقايسه با نقاط ديگر اين كشور ارائه ميدهد. رييسجمهور چين در جريان اين مراسم طي سخنراني خود اظهار كرد: مردم هنگكنگ بيشتر از هر زمان ديگري در تاريخ اين منطقه از آزاديهاي دموكراتيك بهرهمند هستند.

همزمان با اين مراس//م معترضان حامي دموكراسي در جريان تظاهرات خود با نيروهاي پليس درگير شدند. اين در حالي اس//ت كه به دليل س//فر شي جينپينگ به اين منطقه تمهيدات امنيتي و حضور نيروهاي پليس به شدت افزايش يافته است.

شي جينپينگ به عنوان قدرتمندترين مقام كشور چين سوگند خورده است مانع فعاليت جنبشهاي جداييطلبي خواهد شد كه به دنبال زير پاگذاشتن تماميت ارضي اين كش//ور هستند. طي سالهاي گذش//ته اين منطقه شاهد تظاهرات گستردهاي با هدف دستيابي به آزاديهاي بيشتر به ويژه در انتخاب مقامات دولتي بوده است. هشداررييسجمهورچين رييسجمهور چين هشدار داده است كه كشورش هيچ نوع چالش//ي براي زير سوال بردن حق حاكميت خود در هنگكنگ را تحمل نخواهد كرد.

محققان گمان ميكنند حزب جبهه ملي از بودجهاي كه بروكسل براي معاونان پارلماني اختصاص داده براي پرداخت حقوق كارمندانش كه براي اين حزب در فرانسه كار ميكنند، استفاده كرده است.

لوپن يكي از 17 قانونگذار اروپايي حزب جبهه ملي است كهبهخاطرپرداختحقوق04 معاونپارلمانيتحتتعقيب قرار گرفته است. اين در حالي است كه وي انجام هرگونه كار اشتباهي را رد ميكند.

لوپن كه يك ناسيوناليست ضد اتحاديه اروپا محسوب ميشود، نامزدهاي جناحهاي راست و چپ در دور نخست انتخابات رياس//تجمهوري را شكس//ت داد اما در رقابت ب//ا امانوئل ماكرون در دور دوم با كس//ب 33/9 درصد آرا شكست خورد.

رييسجمهور چين در مراسم بيستمين سالگرد انتقال هنگكنگ به چين گفت: حمله به اختيارات دولت مركزي چين، به منزله عبور از خط قرمز است و مطلقا اجازه چنين كاري داده نخواهد شد.

او گفته است هنگكنگ بيش از هر زمان ديگري آزادي دارد اما اجازه داده نخواهد شد حاكميت ملي به خطر بيفتد و اختي//ارات دولت مركزي و قوانين هنگكنگ به چالش كشيده شوند. اين اولين ديدار شي جينپينگ از هنگكنگ از زمان به قدرت رسيدن او در سال 2012 است. اين ديدار در فضايي همراه با تنش صورت گرفت.

هنگكنگ ش//هري جزيرهاي در چين است كه تا سال 1997 مس//تعمره بريتانيا ب//ود. هنگكنگ از دهه 1840 تحت حاكميت بريتانيا بود اما در سال ،1898 دولتهاي بريتانيا و چين معاهدهاي را امضا كردند كه براس//اس آن،

هش/دار لندن درباره ادامه بنبس/ت سياسي در ايرلندشمالي

رويترز- وزير امور ايرلند شمالي در دولت بريتانيا معتقد است دستيابي به توافق تقسيم قدرت در اين منطقه همچنان ممكن است اما دوره بنبست سياسي نميتواند بيش از اين ادامه يابد.

دولت بريتانيا به سياستمداران ايرلند شمالي چند روز ديگر فرصت داده تا به بنبست كنوني پايان دهند و دولت تشكيل ش//ود. جيمز بروكنش//اير، وزير امور ايرلند شمالي در دولت بريتانيا ميگويد كه فردا به پارلمان انگليس ميرود تا گامهاي بعدي مشخص شود.

اوگفت:همچنانمعتقدمدستيابيبهتوافقممكناستاما مدتهاستدرشرايطيبهسرميبريمكهسياستمدارانايرلند هنگكنگ به صورت اجاره 99 ساله در اختيار بريتانيا قرار گرفت. بريتانيا در سال 1997 پس از دههها حكومت بر اين منطقه، اداره آن را به دولت چين واگذار كرد. هنگكنگ، طبق توافق ميان اين دو كشور براساس سياست يك كشور، دو سيستم اداره ميشود. واكنشتندچينبهاظهاراتبوريسجانسون ب//ه دنبال صدور بيانيهاي از س//وي وزي//ر امور خارجه انگليس به مناسبت بيستمين سالگرد بازگشت هنگكنگ به حاكميت چين، پكن از آنچه ديدگاههاي نادرست وزير ام//ور خارجه انگليس درب//اره هنگكنگ خوان//د، انتقاد كرد. بوريس جانسون پنجش//نبه گذشته بيانيهاي نسبتا مالحظهكارانه به مناس//بت بيستمين س//الگرد بازگشت هنگكن//گ از حاكميت انگليس به چي//ن در تاريخ اول ژوئيه 1997 منتشر كرد. شمالي قادر به تصميمگيري نيستند. اين وضعيت نميتواند بيش از اين ادامه پيدا كند.

در همين حال حزب ناسيوناليست ايرلند موسوم به شين فين از نخس//توزيران بريتانيا و جمهوري ايرلند خواس//ت مستقيما در مذاكرات ميان احزاب اين منطقه كه براي تشكيل دولت اشتراكي تقال ميكنند، مداخله كنند.

يكي از قانونگذاران شين فين گفت، دولت بريتانيا بايد به آنچه او رويكرد حزبي خواند پايان دهد و ترزا مي و نخستوزير جمهوريايرلندمستقيمامداخلهكنند.دولتبريتانياتادوشنبه به حزب شين فين و حزب اتحادطلب دموكراتيك مهلت داده تا دولت محلي را تشكيل دهند. چنانچه آنها به توافق نرسند، لندناختياربيشتريبرايتصميمگيريدربارهايرلندشماليبه دست ميآورد. يكي از تصميمهاي احتمالي برگزاري انتخابات پارلماني ديگري براي ايرلند شمالي است يا اينكه به طرفين فرصت بيشتري براي مذاكرات داده شود.

وزي//ر امور خارجه انگلي//س در اين بيانيه خود از پكن بهطور مس//تقيم انتقاد نكرد ام//ا گفت: همزمان با نگاه به آينده، انگليس اميدوار است هنگكنگ پيشرفت بيشتري در مسير يك نظام دولتي كامال دموكراتيك و پاسخگو به دست آورد و براي موفقيت مداوم هنگكنگ حياتي است كه سطح باالي خودمختاري و حاكميت قانون را حفظ كند. به دنبال اين بيانيه پكن واكنش منفي نشان داد.

سخنگوي وزارت خارجه چين در گفتوگو با خبرنگاران در ش//هر پكن اظهارنظر جانس//ون را درب//اره هنگكنگ نادرس//ت و نابجا خواند و گف//ت: هنگكنگ يك منطقه اداري ويژه چين بوده بنابراين امور هنگكنگ امور داخلي چين محسوب ميشود.

لو گفت: موفقيت هنگكنگ در دوره 02س//اله سپري ش//ده از بازگش//ت اين منطقه به چين ثابت ش//ده است. خارجيه//ا نبايد اظهارات نادرس//ت درب//اره آن بگويند. اظهارنظرهاي لو كانگ پاسخ مستقيمي به بيانيه جانسون و همچنين يك بيانيه تندتر آمريكا درباره نقض آزاديهاي مدني و آزاديهاي مطبوعات در هنگكنگ بوده است.

لو كانگ گفت: بيانيه مش//ترك مربوط به توافق س//ال 1984 چي//ن و انگليس درباره هنگكن//گ اكنون ديگر ال//زامآور نيس//ت. وي اظهار كرد: از آنج//ا كه هنگكنگ 20 س//ال قبل به س//رزمين مادري بازگشت اين اعالميه به عنوان يك س//ند تاريخي ديگ//ر هيچ اهميت عملي يا قدرت ال//زامآور براي دولت هنگكنگ وابس//ته به دولت مركزي چين ندارد.

اي//ن در حالي اس//ت كه انگليس س//ريعا اين ادعاهاي پك//ن را رد ك//رد. يك س//خنگوي وزارت خارجه انگليس گفت: اعالميه مشترك چين و انگليس بر سر هنگكنگ همانقدر كه به هنگام امضا شدن در حدود 30 سال پيش معتبر بود امروز نيز معتبر است. براساس اين اعالميه سال 1984 چين و انگليس، هنگكنگ به ش//رطي از انگليس به چين واگذار ميشود كه سبك زندگي هنگكنگ براي 50 سال بدون تغيير باقي بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.