پايانصبراستراتژيكواشنگتن

Jahan e-Sanat - - News - چالش

رويترز- نارندرا مودي به عنوان اولين نخستوزير هندوستان براي اولين بار در روزهاي آتي به اسراييل ميرود. نخستوزير هند كسي است كه در انظار عمومي اسراييل را به خاطر تجربيات تكنيكي و نظامياش ميستايد درحالي كه نخستوزيرهاي سابق هندوستان تالش ميكردند از ستودن اسراييل و رفتن به آنجا امتناع كنند. مودي سهشنبه اين هفته وارد تلآويو ميشود و روز بعد با نتانياهو مالقات خواهد داشت. وي همچنين با تجار اسراييلي ديدار ميكند و براي بزرگداشت سربازان هندي مدفون در مقبرهاي در حيفا به آنجا خواهد رفت. وي قرار است در يك سفر سهروزه با بنيامين نتانياهو ديدار و گفتوگو داشته باشد و درباره خريد موشكهاي ضدهوايي باراك و موشك ضدتانك، پهپاد و سيستمهاي راداري با وي صحبت كند.

رويترز- پنتاگون از ارائه قرارداد فروش هليكوپتر به عربستان به ارزش 3/8 ميليارد دالر به يكي از واحدهاي ش//ركت تسليحاتي الكهيد مارتين خبر داد. اين قرارداد كه براي يك فرآيند توليد چندساله درنظرگرفته شده شامل خدمات وابسته و برنامه مديريت سيستم، مهندسي، اطالعات فني و انتشارات ميشود. اين قرارداد به منظور فروش هليكوپترهاي مدل بلكهاوك به عربستان در نظر گرفته شده است.

رييسجمهور آمريكا و همتاي كرهجنوبياش با وج//ود اختالفنظرها درباره چگونگي مدنظر قرار دادن تهديد اتمي كرهشمالي، نشان دادند كه راهحلي مشترك براي اين مساله دارند.

دونالد ترامپ و مون جائه- اين در پايان نشست دو روزه در كاخ سفيد مذاكراتي را درباره مخالفت با توسعه تسليحات اتمي كرهشمالي كه ميتواند براي هر دو كش//ور تهديد باش//د، انجام دادند. رييسجمهور آمريكا اعالم كرد: صبر استراتژيك ما در قبال كرهشمالي به علت برنامه هستهاياش تمام ش//ده چراكه آن به زندگي بشريت احترام نميگذارد.

ترامپ گفت، كرهشمالي نيازمند يك پاسخ واضح و قاطع است و رييسجمهور كرهجنوبي نيز قول داد تا واكنشي سخت به اقدامات تحريكآميز اين كشور بدهد و از نزديك با ترامپ براي اعمال فشارهاي بيش//تر ديپلماتيك و اقتصادي عليه كرهشمالي همكاري كند.

رييسجمه//ور آمريكا گفت: ما با يكديگر با تهديدي از س//وي كرهش//مالي روبهرو هستيم. برنامههاي موشك بالستيك و اتمي اين كشور نيازمند واكنشي قاطع و صريح است. ديكتاتوري كرهش//مالي براي مردم خودش و كش//ورهاي همسايه نيز امنيت و آرامش به همراه ندارد و هيچ احترامي به زندگي انسانها نميگذارد.

رييسجمه//ور كرهجنوبي ني//ز گفت: هيچ اختالفنظري ميان دو كشور آمريكا و كرهجنوبي درباره اينكه كرهشمالي تهديد است، وجود ندارد. بزرگتري//ن چال//ش پيشروي م//ا تهديدهاي اتمي و موشكي پيونگيانگ است. ترامپ و من تصميم گرفتهايم تا اولويت اصلي خود را بررسي و رسيدگي به اين مساله قرار دهيم و از نزديك براي حل اين مساله همكاري داشته باشيم. براي پايان دادن به تهديدهاي كرهشمالي ما بايد تحريمها عليه پيونگيانگ را بيشتر كرده و مذاكراتي برگزار كنيم و به يك رويكرد جامع و كامل برسيم.

ترامپ همچنين به تمامي كشورها تاكيد كرد، تا به تحريمهاي آمريكا عليه كرهشمالي بپيوندند تا اين كشور دست از برنامههاي اتمي و موشكي خود بردارد و همچنين از كرهشمالي خواست تا راه بهتري را پيش بگيرد و اين برنامهها را متوقف كند تا مردمش بيش از اين در رنج نباشند.

وي ادامه داد: هدف ما صلح، ثبات و عظمت براي كرهشمالي است اما آمريكا بايد از خودش هم دفاع كند. ما هميشه از متحدانمان هم دفاع ميكنيم.

مون جائه-اين پس از نشست با ترامپ به يك انديشكدهدرواشنگتنگفتكهاگركرهشماليسه آمريكايي دربند را آزاد كند و دست از برنامههاي اتمي و موش//كي بردارد، ميت//وان به گفتوگو پرداخ//ت و افزود: ما نميتواني//م رزمايشهاي نظامي مش//ترك با آمريكا را در ع//وض آزادي اين س//ه ش//هروند آمريكايي در بند كرهشمالي متوقفكنيم.

با وجود اينكه روس//اي جمهور كرهجنوبي و آمريكا در زمينه حل مس//اله اتمي كرهشمالي موافق بودند اما درباره مس//اله تجارت همخواني نداش//تند. ترامپ در اينباره گفت: حقيقت اين است كه آمريكا با بسياري از كشورها فقط صادرات خالص دارد و نميتوان به اين مساله ادامه داد اما ما ميتوانيم با كرهجنوبي تجارت را به شيوهاي ديگر آغاز كنيم.

پيشازديداردوطرفه،كمپانيهايكرهجنوبي اعالم ك//رده بودند كه قصد دارن//د مبلغ 12/8 ميليارد دالر براي پنج س//ال آين//ده در آمريكا سرمايهگذاري كنند.

رييسجمهورآمريكاجمعهگذشتهازجزييات اقدامهاي احتمالي آمريكا پس از به سر آمدن صبر استراتژيك سخني به ميان نياورد اما تاكيد كرد واشنگتن با ژاپن و كرهجنوبي و ديگر متحدانش در پي اتخاذ يك رشته اقدامهاي ديپلماتيك، امنيتي و اقتصادي است تا از همپيمانانش در برابر ارعاب كرهشمالي حفاظت كند.

اين اظهارات تنها ي//ك روز پس از آن اعالم ميشود كه وزارت دارايي آمريكا تحريمهايي را عليه يك بانك چيني و چند شركت و بازرگان اين كشور به اتهام فراهم كردن زمينه تجارت و انتقال پول به كرهشمالي اعالم كرد.

اقدامي كه با واكنش تند پكن روبهرو شده است و وزارت خارجه چين آن را تصميمي نادرستي خوانده كه بايد متوقف شود تا به همكاريهاي ميان آمريكا و چين آسيب نزند. ترامپ اوايل ماه ژوئن در توئيتي نوش//ته بود كه ضمن تشكر از رييسجمهور چين و دولتش، پكن نتوانسته در مهار كرهشمالي موفق شود.

عالوه بر يك رش//ته آزمايشهاي موش//كي كرهشمالي، مرگ اتو وارمبير، دانشجوي آمريكايي چند روز بعد از آزادي از زنداني در كرهش//مالي بر تنش ميان اين كش//ور و آمريكا افزوده است. دانشجوي22 سالهآمريكاييدرزندانكرهشمالي به اغما فرو رفت و چند روز بعد از آن كه در حالت اغما از زندان آزاد و به كش//ورش بازگردانده شد، درگذشت. واكنشپيونگيانگ پس از آنكه رييسجمهور آمريكا مدعي شد صبر استراتژيك در قبال پيونگيانگ به سر آمده، رهبر اين كشور آسيايي رييسجمهوري آمريكا را به توطئه براي يك حمله اتمي پيشگيرانه عليه پيونگيانگ متهم كرد.

پس از اين اظهارنظر از سوي ترامپ، كرهشمالي ترامپ را به آماده ش//دن براي انجام يك حمله اتمي پيش//گيرانه متهم كرد. اين صحبتها در بحبوحه نگرانيها درباره اين مساله مطرح شده كهكرهشماليپسازساختيكموشكباقابليت رس//يدن به خاك آمريكا ميتواند اين كشور را هدف قرار دهد.

در بيانيه منتشر شده در رسانههاي تبليغاتي كرهش//مالي نيز آمده است: مس//الهاي كه قابل مالحظه اس//ت اين اس//ت كه آمريكا از طريق رس//انهها فشارهاي نظامي زيادي بر كرهشمالي وارد ميآورد و به دنبال آماده كردن خودش براي انجام يك حمله پيشگيرانه اتمي عليه كرهشمالي است. اين يعني س//ناريوي نظامي آمريكا براي برافروختن جنگي اتمي در ش//بهجزيره كره به هر قيمتي كه فراتر از خط قرمز است. تبليغات دول//ت ترامپ درباره گزين//ه نظامي چيزي جز الپوشاني سناريوي آنها براي جنگ عليه دولت كرهشمالي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.