كاهش رشد اقتصادي آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

صندوق بينالمللي پول پيشبيني خود از رشد اقتصادي آمريكا در سالجاري ميالدي را از 2/3 درصد قبلي به 2/1 درصد كاهش داد و اعالم كرد هدف دولت ترامپ براي رشد 3 درصدي يك فرض بسيار خوشبينانه است.

به گزارش ،CNN صندوق بينالمللي پول پيشبيني خود از رشد اقتصادي آمريكا در سالجاري ميالدي را از 2/3 درصد قبلي به 2/1 درصد كاهش داد. اين بانك در گزارش خود خاطرنشان كرده كه سياستهاي به شدت نامشخص دولت آمريكا در زمينه اصالحات مالياتي و برنامهاي به شهروندان طبقه متوسط آمريكا لطمه ميزند و همچنين چالشهاي بلندمدتي نظير باال رفتن سن نيروي كار آمريكا از جمله مهمترين عوامل تاثيرگذار در پايين آمدن چشمانداز رشد اقتصادي آمريكا هستند.

مقامات صندوق بينالمللي پول هرچند از بسياري از اصول كلي مطرح شده توسط ترامپ نظير كاهش مالياتها، بازسازي جادهها و پلها و كاهش هزينههاي دولت استقبال كردهاند اما در چشمانداز خود كه با عنوان مشورتي به دولت آمريكا منتشر شده تاكيد كردهاند كه مشخص شده كه هنوز درخصوص بسياري از جزييات اين طرحهاي كالن تصميمگيري نشده است.

س//خنگوي وزارت خزانهداري آمريكا در واكنش به اين گزارش گفت: ما از حمايت صندوق بينالمللي پول از اهداف سياسي كالن دولت قدرداني ميكنيم. دولت قصد دارد سياستهايي را براي ارتقاي رشد اقتصادي آمريكا و كل جهان اتخاذ كند.

صندوق بينالمللي پول در گزارش ماه ژانويه خود، با اين فرض كه ترامپ و كنگره داراي اكثريت جمهوريخواه اصالحات مالياتي و ديگر اصالحات اقتصادي را در دستور كار قرار خواهند داد، پيشبينياش از رشد اقتصادي آمريكا را افزايش داده بود اما اكنون در مورد اين افزايش دچار ترديد شده است.

ترامپ وعده داده كه در چهار سال نخست رياستجمهورياش، رشد ساالنه س//ه درصدي را براي اقتصاد آمريكا محقق كند اما صندوق بينالمللي پول با اشاره به ارزيابي خود از بودجه دولت ترامپ گفته، هدف رشد سه درصدي يك فرض بسيار خوشبينانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.