بحران قطر محور مذاكره

Jahan e-Sanat - - News -

الجزيره- روسايجمهور آمريكا و تركيه طي يك تماس تلفني درباره راهحلهاي بحران كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس گفتوگو كردند.

دونالد ترامپ و رجب طيب اردوغان در يك تماس تلفني به بررس//ي راهحلهاي بحران ميان قطر و كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس كه از پنج//م ژوئن روابط ديپلماتيك خود با دوحه را قطع كردند، پرداختند. در بيانيه كاخ سفيد آمده كه رهبران آمريكا و تركيه بر اهميت فعاليت و همكاري همه كشورها در زمينه توقف حمايت تروريسم و مبارزه با تفكر افراطگري تاكيد كردند. دونالد ترامپ در اين بيانيه همچنين بر لزوم همكاري شركاي آمريكا و همپيمانانش در راستاي افزايش تالشها جهت مبارزه با همه اشكال تروريسم و افراطگري تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.