تحقيقات بيشتر درباره قتل نمستوف

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- آمريكا و انگليس از روس//يه خواس//تند تا تمامي عوامل قتل سياستمدار اپوزيسيون اين كشور را به محاكمه بكشاند.

دادگاهي در روسيه پنجشنبه گذشته پنج مرد را در پرونده قتل بوريس نمس//توف، سياستمدار اپوزيسيون روس//ي محكوم كرد. اما متحدان اين سياستمدار ميگويند تحقيقات در اين پرونده در شناسايي افرادي كه دستور اين قتل را دادهاند كافي نبوده است. در همين حال وزارت خارجه آمريكا با انتشار بيانيهاي ضمن ياد كردن از نمستوف به عنوان قهرمان دموكراسي و حقوق بشر اعالم كرد: ما بار ديگر از دولت روسيه ميخواهيم تا تضمين كند تمامي افرادي كه در كشتن نمستوف دست داشتهاند از جمله كساني كه اين جنايت را سازماندهي كرده يا دستور آن را دادهاند محاكمه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.