كاسه صبر ما لبريز شده است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزارت خارجه عربستان با اشاره به اينكه محاصره اعمال شده بر قطر براي انتقال اين پيام به آن است كه كاسه صبرش ديگر لبريز شده تاكيد كرد: مخالف حمايت قطر از تروريسم و افراطگرايي است.

وزارت خارج//ه عربس//تان توئيت كرد: ما حمايت قطر از تروريس//م و افراطگرايي و به خطر انداختن امنيتمان و امنيت منطقه را رد ميكنيم. اين وزارتخانه در بيانيهاي تاكيد كرد، قطر به تعهدات خود پايبند نيست و تمامي تالشها در ارتباط با دوحه شكست خورد و اين كشور به خواستههاي تكراري كه آخرين آنها در سالهاي 2013 و 2014 بود، پايبند نماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.