روسيهتحريمهايمتقابلعليهغربراتمديدكرد

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- رييسجمهوري روسيه جمعه گذشته تحريمهاي متقابل عليه كشورهاي غرب را تا سال 2018 تمديد كرد.

تحريمهاي تمديد شده شامل تحريمهاي اقتصادي است كه از ماه آگوست 2014 تصويب و به اجرا گذاشته شده بود. بنا به همين گزارش والديمير پوتين از دولت اين كشور خواسته تا ضمن تامين زمينههاي اجرايي اين حكم، تاريخ اجراي اين تحريمها را نيز پيشنهاد كند. اوايل ماه ژوئن سالجاري، سناي آمريكا به طرح تحريمهاي جديدي عليه روسيه راي داد. قرار است اين طرح به تاييد مجلس نمايندگان نيز برسد كه پس از آن و در صورت امضاي رييسجمهوري آمريكا به قانون تبديل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.