مدیرعاملشرکتمتخلفتحتتعقیباست

واکنش سازمان بورس به اعتراض سهامداران؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، دلیل تجمع روز گذش//ته س//هامداران شرکت کنتورسازی در تاالر حافظ را اطالعات خالف واق//ع و همچنین خ//ودداری از ارائه اطالعات این شرکت به بورس عنوان کرد. جعفر جمالی در گفتوگو با خبر رادیو پیام گفت: مدیرعامل شرکت کنتورسازی که تحت تعقیب سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، به دلیل عجز از تودیع وثیق//ه با قرار پنج هزار میلیارد ریال روانه زندان ش//ده اس//ت. وی در پاسخ به این سوال که آیا سهامداران دیگری هم در این بین معترض بودند یا خیر، گفت: از نظر موضوع خیر. این تجمع تنها مربوط به س//هامداران شرکت کنتورسازی بود و موضوع دیگری مطرح نبود. جمالی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تکلیف سهامداران شرکت کنتورسازی چیست و چه تدابیری برای جلوگیری از زیان بیشتر آنها اندیشیده شده، گفت: سازمان حسب وظیف//ه، هم اقدامات انضباطی و هم تعقیبات کیفری را در دستور کار قرار داده است. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از نظر انضباطی بالفاصله مدیران این ش//رکت سلب صالحیت ش//دند و حداکثر جریمههای قانونی درمورد آنها اعمال ش//ده است. جمالی افزود: از نظر کیفری هم س//ه شکایت از طرف س//ازمان به دو مقام در مجتمع امور اقتصادی قوه قضاییه طرح ش//ده اس//ت: یکی به عنوان خودداری مدیران شرکت از ارائه اطالعات )بند 2 ماده (49 و دیگری ارائه اطالعات خالف واقع به س//ازمان )م//اده (47 و همینطور تخلف از استانداردهای حسابرسی )بند 3 ماده (49 که س//ازمان به عنوان وظیفه حاکمیتی و در مقام ناظر بازار سرمایه از این شرکت شکایت کرده اس//ت. معاون حقوقی س//ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از س//وی اداره حمایت حقوقی از سهامداران و به نمایندگی از سهامداران خرد، ش//کایت این گروه از سهامداران را که مدعی بودند کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع هم در اینجا اتف//اق افتاده به مجتمع امور قضایی تس//لیم کردیم که متعاقب آن مدیرعامل این شرکت روانه زندان شد. در انتظار صدور رای قضایی در همین حال معاون بازار ش//رکت بورس ب//ا بی//ان اینکه اعت//راض روز گذش//ته برخی معاملهگ//ران در ت//االر حاف//ظ ارتباطی با کل معامالت بازار س//هام ندارد، گف//ت: تعدادی از معاملهگران مدعی سهامداری در »آکنتور« به طوالنی شدن توقف نماد این معامالتی و حبس داراییهای خ//ود در تاالر معام//الت اعتراض کردند. به گزارش فارس، علی صحرایی؛ معاون بازار شرکت بورس درباره جزییات اعتراضهای روز گذش//ته ع//دهای از معاملهگ//ران در تاالر معامالت این بازار گفت: روز گذش//ته عدهای از معاملهگران در تاالر معامالت اوراق بهادار حافظ به طور خاص نسبت به وضعیت سهام شرکت کنتورس//ازی اعتراض کردند. وی با بیان اینکه این اعتراضها هیچ ارتباطی با کلیت معامالت بازار سهام نداشته، افزود: این اعتراضها ناشی از عدم تحقق پیشبینیهای ناشر کنتورسازی برای دس//تیابی ب//ه برخی داراییهاس//ت که متاسفانه در سال مالی جدید محقق نشده و به تبع آن با توقف نماد معامالتی و حبس سرمایه سهامداران مواجه شده است. این مقام مسوول درباره آخرین وضعیت پرونده ش//کایت از ناشر کنتورسازی به قوه قضاییه گفت: پرونده این ناشر به امور انتظامی و حقوقی سازمان بورس ارجاع و در نهایت به دادگاه ارس//ال شده و هماکنون در حال رس//یدگی اس//ت. صحرایی تسریع در پیگیری پرونده کنتورس//ازی در قوه قضاییه را خواست متولیان بورس و عموم سهامداران این شرکت عنوان کرد و افزود: در صورت تسریع در صدور احکام قضایی سهامداران میتوانند ادعای خسارت کرده و جبران آنرا از محکومان طلب کنند. از اینرو انتشار اخباری مبنی بر اعتراض سهامداران به وضعیت کلیت معامالت بازار سهام صحیح نیست و نگاهی به نماگرها و نوسان قیمت سهام شرکتها در روز گذشته نیز نشان میدهد به دنبال بهبود وضعیت بازارهای جهانی و رشد قیمت کانههای فلزی و معدنیها، بورس تهران نیز تحت تاثیر این وضعیت روز گذشته با اقبال معاملهگران روبهرو بوده است. صحرایی درباره آخرین وضعیت پرونده ناش//ر کنتورسازی در قوه قضاییه و زمان صدور احکام گفت: بازپرس پرونده و سیس//تم قضای//ی هر زمان که پس از تحقیقات کامل زمان مناسب جهت صدور رای را اع//الم کنند بدون ش//ک اقدام به صدرو رای عادالنه برای اف//رادی که ناقض قوانین بودهاند خواهد کرد و در هر صورت تس//ریع در صدور این احکام خواس//ت سهامداران و متولیان بازار سرمایه است. وی درباره دست کشیدن سازمان امور مالیاتی از به مزایده گذاشتن برخی اموال و داراییهای شرکت کنتورسازی آنرا ناشی از تالش و رایزنی متولیان بازار س//رمایه دانست و گفت: تالش شده سازمان مالیاتی نیز در تحقق طلب خود جزو دیون مقدم نباشد و مالیات هم پ//س از رد دیون س//هامداران مطالبات خود را درخواست کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.