رشد 95 واحدی شاخص در روز »خاص«

Jahan e-Sanat - - News -

روز گذش//ته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از 95 واحد رشد در تراز 78 هزار و 799 واحدی قرار گرفت و شاخص کل ه//موزن پس از 65 واحد افزایش در ت//راز 17 هزار و 181 هزار واحدی نشست. به گزارش ایسنا، شاخص آزاد شناور نیز پس از 158 واحد رشد عدد 85 هزار و 988 واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 96 و 34 واحد باال رفت. در معامالت روز گذشته نماد معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد مبارکه و تجارت الکترونیک هر یک به ترتیب با ‪20 52،‬ و هشت واحد تاثیر مثبت روی شاخص بیشترین نقش فزاینده را در دماسنج بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل سرمایهگذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان و آهنگری تراکتورسازی بیشترین نقش کاهنده را در نوسانات دماسنج بازار ایفا کردند. روز گذشته در نماد تجارت الکترونیک پارسیان که جزو نمادهایی بود که تالش کرد شاخص، روند صعودی را طی کند نزدیک به صددرصد خریدها مربوط به سهامداران حقیقی و 93 درصد از عرضهها مربوط به حقوقیها بود. همچنین در نماد معدنی و صنعتی گلگهر که بیشترین تاثیر مثبت روی بازار سرمایه داشت، نزدیک به 54 درصد از خریدها توسط سهامداران حقیقی صورت گرفت. روز گذشته در گروه فلزات اساسی نماد سهامی ذوبآهن اصفهان بیشترین حجم معامله را دارا بود اما روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کرد. همچنین در پایان معامالت روز گذش//ته سهامداران برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، واحدهای صندوق کیان، پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک سایپا، سهام فروسیلیس ایران، اوراق مشارکت شهرداری شیراز و اوراق صکوک بناگستر کرانه بیشترین تقاضا و سنگینترین صفهای خرید را ثبت کردند. در مقابل گروهی دیگر تالش کردند با عرضههای سنگین از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، کیان، اوراق صکوک بناگستر کرانه، سهام سیمان خزر، سیمان مازندران و معدنی دماوند خارج شوند. طوالنیترین صفهای فروش در این نمادها ثبت شد. در پایان معامالت روز گذشته سختآژند با معامله 34 میلیون سهم بیشترین حجم معامالت و اوراق صکوک سایپایدک بامعامله058 میلیاردریالبیشترینارزشمعامالتراداشتندهمچنیننماد کالسیمین که از نمادهای دارای ارزش معامله باالیی در این گروه بود، با افزایش بیش از سه درصد در قیمت پایانی مواجه شد. همچنین در این گروه تقریبا نیمی از نمادها با روند افزایش در قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله مواجه ش//دند. در گروه خودرو و ساخت قطعات روز گذشته تعداد زیادی از نمادها توانستند روند افزایشی در قیمت پایانی را تجربه کنند هرچند این افزایش چندان زیاد نبود و بسیاری از نمادها حتی کمتر از نیمدرصد این رشد را تجربه کردند. از سویی دیگر روز آغازین هفته جاری با افزایش حجم و ارزش مبادالت فرابورس همراه شد به گونهای که دادوستد بالغ بر 317 میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار و 286 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس صورت گرفت که این حجم از معامالت در بیش از 29 هزار نوبت دادوستدی انجام شد. بیش از 65 درصد از حجم و حدود نیمی از ارزش مبادالت کل فرابورس روز گذشته به بازارهای اول و دوم اختصاص داشت بدین ترتیب شاهد تغییر مالکیت بیش از 209 میلیون س//هم به ارزش//ی افزون بر 616 میلیارد ریال در این دو بازار بودیم. نمادهای »ذوب« و »شلیا« در حالی بیشترین میزان حجم و ارزش را در بازارهای اول و دوم به دست آوردند که در صدر جدول پربینندهترین نمادهای فرابورسی نیز قرار گرفتند. در دهمین روز از نخستین ماه تابستان، بیشترین افزایش قیمت به نام نماد معامالتی شرکتهای آهن و فوالد ارفع، بیمه سامان و شرکت کیبیسی ثبت شد در حالی که نمادهای »افرا«، »شلیا« و »وگستر« بیشترین میزان کاهش قیمتی را تا سقف 4/9 واحدی متحمل شدند. نماد »مارون« نیز با اهرم منفی 5/8 واحدی بر شاخص کل، مبادالت روز گذشته را پشت سر گذاشت و در نهایت آیفکس با بیش از شش واحد افت در ارتفاع 904 واحدی قرار گرفت. همچنین نماد »اخزا11« با نقلوانتقال بیش از 82 هزار ورقه بهادار به ارزشی افزون بر77 میلیارد ریال در صدر بازار اوراق با درآمد ثابت از نظر حجم و ارزش معامالتی ایستاد و در این بازار مجموعا بیش از 415 هزار ورقه به ارزشی بالغ بر 406 میلیارد ریال دستبهدست شد. در همین حال خریدوفروش بیش از 90 هزار ورقه تسهیالت مسکن به ارزشی افزون بر 67 میلیاردریال نتیجه نقلوانتقالهای صورتگرفته در تابلوی تسهیالت مس//کن بود. قیمت این اوراق نیز در بازه 721 تا 770 هزار ریال قرار داشت که بیشترین قیمت مربوط به تسه بهمن 95 و کمترین قیمت نیز متعلق به امتیاز تسهیالت مسکن دیماه 93 بود. در آغاز این هفته کاری چندین نماد معامالتی از جمله »خراسان«، »شپاس«، »حکمت«، »دبالک« ...و بازگشایی شدند در حالی که شاهد توقف هیچ نمادی نبودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.