عرضه گازوییل شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی

Jahan e-Sanat - - News -

روز گذش//ته در ب//ورس انرژی، کااله//ای آیزوفید، آیزوریسایکل و حالل 402 و 404 پاالیش نفت تبریز، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین پتروش//یمی بندر امام در رینگ داخلی معامله شد. به گزارش سنا، در جریان معامالت روز گذشته همچنین آیزوریسایکل، آیزوفید و حالل 402 پاالیش نفت شیراز و گاز مایع پاالیش نفت آبادان در رینگ بینالملل عرضه ش//د. همچنین طی هفته جاری شاهد نخستین عرضه نفتگاز )گازوییل( شرکت ملی نفت ایران خواهیم بود. این عرضه که فردا انجام خواهد ش//د شامل 262،500 بش//که گازویی//ل تحویلی به صورت ف//وب بندرعباس خواهد ب//ود که مقصد آن بازارهای بینالمللی اس//ت. خری//داران و کارگزارانی که تمایل به کس//ب اطالعات بیشتر از این عرضه دارند میتوانند به وبسایت بورس انرژی ایران به آدرس com‬ .irenex .‪www قسمت ب//ازار، بازار فیزیکی، اطالعیه عرضهها، رینگ بینالملل مورخ 12 تیر69 مراجعه کنند. یادآور میشود در جریان معام//الت آخری//ن روز هفته منتهی ب//ه 7 تیر 69، در ب//ازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای حالل ،400 حالل ،402 حالل ،406 حالل 410 و آیزوریس//ایکل پاالیش نفت اصفهان، میعانات گازی پاالیش گاز ایالم، متانول پتروشیمی ش//یراز و برش سنگین پتروشیمی ج//م در رینگ داخلی و هیدروکربن س//بک HC4 و هیدروکربن س//بک HHB1 و س//اینا شیمی بهشت در رین//گ بینالملل عرضه ش//دند ک//ه کل معامالت صورتگرفت//ه مع//ادل 12,692 تن و به ارزش بیش از 137 میلیارد ریال است. از نکات حائز اهمیت این روز میتوان به رقابت خریداران میعانات گازی پاالیش گاز ایالم و متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی اشاره کرد. افزون بر این در جریان معامالت روز چهارش//نبه 7 تیرماه 69، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 390 قرارداد معادل 8,400 مگاوات ساعت به ارزش 2 میلی//ارد و 679 میلیون ریال بود. در این روز نمادهای کمباری با متوسط قیمتهای 318,985 ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. الزم به ذکر است پیرو اطالعی//ه مورخ 29 خرداد 69، تم//ام نمادهای با دوره تحوی//ل مردادماه 96 به بعد )اع//م از نمادهای با دوره تحویل روزانه و هفتگی( مطابق ضابطه جدید گشایش نمادها مصوب مورخ 9 خرداد 96 هیات پذیرش بورس انرژی ایران گشایش خواهند یافت. بر همین اساس در جلس//ه معامالتی دیروز )م//ورخ 10 تیر ،(96 همزمان نماده//ای با دوره تحویل روزانه اول تا پنجم مرداد 96 و دوره تحوی//ل هفتگی ‪28 12، 41، 7،‬ مرداد 96 و 4 ش//هریور 69، گش//ایش مییابند. خاطرنشان میشود همانطور که در اطالعیه 29 خرداد 96 نیز تشریح شد، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میانباری روزانه و کمب//اری 11 تیر تا 31 تیر 96 و همچنین نمادهای بار پی//ک هفتگی، بارپایه هفتگی، میانباری هفتگی و کمباری هفتگی 17 و 24 تیر 96 )تمام نمادهای فعال با دوره تحویل تیرماه (96 در پایان جلسه معامالتی روز چهارشنبه متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.