کاهش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه

Jahan e-Sanat - - News -

وجه تضمین اولی//ه قراردادهای آتی سکه طال از امروز پس از پایان روز معامالت//ی، برابر ب//ا 31میلیون ریال تعیین میشود. به گزارش سنا؛ بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کاال در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال در روزهای گذشته، از ام//روز پس از پایان روز معامالتی وجه تضمین اولیه برابر با 13 میلیون ه//زار ریال و به همراه وجه تضمین اضافی در مجموع 16 میلیون ریال تعیین میشود. براساس این گزارش؛ ق//رارداد آت//ی، توافقنام//های مبنی بر خری//د و فروش ی//ک دارایی در زمان معی//ن در آین//ده و با قیمت مشخص اس//ت. به عبارت دیگر در بازار آت//ی، خرید و ف//روش دارایی پایه قرارداد براس//اس توافقنامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت میگیرد که در آن به دارایی با مش//خصات خاصی اشاره میش//ود. همچنی//ن در بازاره//ای آتی الزامی نیست که کاال یا دارایی ب//ه طور فیزیکی رد و بدل ش//ود و برخ//الف بازارهای نق//دی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمیشود بنابرای//ن در این بازاره//ا بدون در نظر گرفتن اینکه فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و ف//روش هس//تند. افزون ب//ر این برخالف بازارهای نقد که پش//توانه آن تحویل دارایی اس//ت، بازارهای معامالت آتی مبتنی بر تسویه نقدی اس//ت و یکی از اهداف آن، خرید و ف//روش دارایی در آینده اس//ت. در اتفاق//ی دیگر مرتبط به بورس کاال، تاالرصادراتی در معامالت اولین روز هفته 10 تیرماه دادوس//تد 86 هزار و 410 ت//ن قیر را تجربه کرد. تاالر فرآوردههای نفتی و پتروشیمی نیز طی این روز معامله 40 هزار و 650 تن انواع محصول را تجربه کرد. طی این روز و در تاالر مذکور، چهار هزار و 148 ت//ن مواد پلیمری، 9 هزار و 225 تن مواد شیمیایی، پنج هزار و 927 تن قیر، س//ه هزار و 500 لوب کات، 17 ه//زار و 550 وکیوم باتوم و 300 تن گوگرد معامله شد. شایان ذکر است، تاالر محصوالت کشاورزی نیز در این روز شاهد فروش 250 تن ذرت دانهای، دو هزار و 850 تن شکر سفید و س//ه هزار و 250 تن گندم خوراکی بود. عالوه براین شش هزار و 812 تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر معامله ش//د. در پایان بازار فرعی نیز شاهد معامله 100 هزار قطعه جوجه یک روزه، 150 تن س//ولفات آمونیوم و 524تنکنس//تانترهفس//فاتبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.