ادغام کار درستی بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به »جهان صنعت«:

Jahan e-Sanat - - News -

جهانصنعت-وزيرصنعت،معدنو تجارت با اعالم حمايت از صنايع كوچك و متوس//ط، از دو طرح جديد با كمك بانك مركزي و س//تاد اقتصاد مقاومتي در اين حوزه به منظور حمايت مالي از اصناف و ديگري نوسازي صنايع كوچك ب//ا هدف افزايش كاراي//ي و بهرهوري و بهينهسازي مصرف انرژي خبر داد.

همچني//ن وزير صنعت ضمن بيان اينكه ادغ//ام وزارت بازرگاني با صنايع و معادن بجا بوده اس//ت، اعالم كرد كه خ//ودروي 2008 هن//وز قيمت نهايي ندارد. همچنين در زمينه فروش حواله اين خودرو با رقمهاي 65 و 75 ميليون تومان بايد گفت كه هركس اين اقدام را انجام داده سرش كاله رفته است، چراكه با توجه به ش//رايطي كه ايرانخودرو به منظورجلوگيريازسوءاستفادههامدنظر قرار داده، نميتوان حواله را جابهجا كرد و به هيچ عنوان خودرو تحويل يا به نام كس//ي كه دس//تدوم خريداري كرده است، نميشود.

محمدرض//ا نعم//تزاده دي//روز در نشس//تي خبري به همراه محمدرضا فياض، معاون توس//عه مديريت، منابع و امور استانهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در محل س//اختمان اين وزارتخانه و به مناسبت روز ملي صنعت و معدن برگزار ش//د، اظهار كرد: زماني ك//ه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد ش//رايط خاصي بر كشور حاكم بود و با ركود و تورم بس//يار باال مواجه بوديم و بس//ياري از طرحهاي بزرگ، متوسط و كوچك متوقف ش//ده بودند و بيش از 12 هزار و واحد صنعتي با توقف روبهرو شده بودند كه اكثر آنها مربوط به دولت قبلي و تعدادي نيز مربوط به دولتهاي قبلي بود.

وي اف//زود: اين واحده//ا با كهولت تجهيزاتروبهروشدهاندواگرميخواهيم رقابتپذيرباشيمبايدبانوسازيتجهيزات در مسير رو به رشد گام برداريم.

وزير صنع//ت، معدن و تج//ارت با اش//اره به اينكه در ابتداي دولت، رشد منفي س//رمايهگذاري باالي 40 درصد را داش//تيم، گفت: در آن زمان نه تنها با رش//د منفي باال مواج//ه بوديم بلكه هيچگونه سرمايهگذاري جديدي صورت نميگرف//ت ام//ا در حال حاضر رش//د س//رمايهگذاري به باالي هشت درصد افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه نزديك به 20 هزار طرح صنعتي و معدني جديد راهاندازي شده است، خاطرنشان كرد: در اين 20 هزار طرح حدود 300 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده و 70 هزار ميليارد تومان نيز سرمايهگذاري صورت گرفته اس//ت. عالوه بر اين در س//ال گذشته طرح رونق تولي//د با حمايت از صنايع كوچك و متوس//ط مدنظر قرار گرفت و در مجم//وع نزديك به 25 هزار واحد صنعتي و كشاورزي از تسهيالت بانكي استفاده كردند.

مجددا طرح رونق توليد كليد ميخورد

نعم//تزاده با اش//اره ب//ه اينكه در س//الجاري با تصويب ستاد فرماندهي اقتصادمقاومتيوهمكاريوزارتصنعت و بانك مركزي مجددا طرح رونق توليد كليد خواهد خورد، يادآور شد: تاكنون 1900 واح//د صنعت//ي در اي//ن طرح نامنويس//ي كردهاند و بررسيها توسط كارگروههاي استاني آغاز شده است.

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در س//الجاري عالوه بر طرح رونق توليد با نوس//ازي و بازس//ازي اصناف توليدي و خدماتي روبهرو خواهيم بود كه از تسهيالت الزم بهرهمند خواهند شد. عالوه بر اين نوسازي صنايع كشور اعم از كوچك و متوسط و بزرگ در در دستور كار قرار ميگيرد و دستورالعمل اي//ن طرح تهيه ش//ده و ب//ه زودي به استانها ابالغ ميشود.

نعمتزاده با بي//ان اينكه در زمينه توليد ش//اهد افزايش هس//تيم، گفت: بخش ساختمان به داليلي در ركود بوده اما به دليل تشويق توليدكنندگان براي صادرات در زمينه مصالح ساختماني هم نسبت به دوماهه سال گذشته افزايش توليد داش//تهايم. در كاشي و سراميك 30 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشتهايم. وي ادامه داد: در زمينه خودرو كه هميشه مورد سوال قرار ميگيريم، طيسهماههسالجاري41 درصدرشد توليد داشتهايم.

ادغاموزارتبازرگانيباصنايع و معادن بجا بود

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به س//وال خبرنگار ما درباره جداسازي بخشه//اي وزارت صنع//ت و معدن و تجارت، گفت: به نظ//ر بنده ادغام بجا بوده است و مرحوم هاشميرفسنجاني در آن زمان عنوان كردند كه اين ادغام بايد به صورت موردي مدنظر قرار گيرد، چراكه اگر يك مرتب//ه اين اقدام انجام شود مشكلآفرين خواهد بود. در حال حاض//ر ميبينيم كه چه//ار وزارتخانه ادغام ش//دهاند. در ارتب//اط با صنعت و معدن زماني كه سياستگذاري صورت ميگيرد بايد يك نهاد تصميمگيرنده وجود داشته باشد و عالوه بر اين تجارت بخشي از صنعت و صنعت نيز بخشي از تجارت است؛ بنابراين اگر از توليد ملي حمايت كنيم ادغام بجا بوده است.

وي افزود: تا پيش از اين دولت بيشتر تجميع انج//ام داده بوده و حتي احكام كارمندان نيز به صورت قبلي باقي مانده بود. بنابراين ما برخي از ساختمانها را تجميع و جابهجا كردهايم و احكام را نيز با يكديگر ادغام كردهايم و مهمتر از اينها بحث محتوايي بود كه ما با ادغام مباحث محتواي//ي در وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مسايل را پيش برديم و در اين مدت سعي كرديم به جاي تجميع، ادغام در دس//تور كار قرار گيرد كه نتايج آن هماكنون در حال رخ دادن است.

نعمتزاده اظهار كرد: در پايان سال 1391 انتزاع برخي وظاي//ف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفت اما آن طرح اجرا نش//د كه دولت يازدهم بنا به خواست مجلس ش//وراي اس//المي آييننامه را تهيه و مصوب كرد. بنابراين اين مساله در حال حاضر ناهماهنگيهايي را بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي ايجاد كرده و چون مسووليتي واگذار شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نميتواند دخالتي داشته باشد. اميدواريم اين مشكل در آينده برطرف شود و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه كردهايم.

خ/ودروي 2008 هن/وز قيمت نهايي ندارد

نعمتزاده در ادامه نشست در پاسخ بهسواليمبنيبراينكهچراباوجوداعالم قيمتهاييكهازخودروي8002 صورت گرفت و اين خودرو از تسهيالت گمركي نيز برخوردار شد، نهايتا پيشفروش آن 60 ميلي//ون تومان ش//د در حالي كه قيمتهاي//ي با حدود قيمت نهايي 70 و 90 ميلي//ون توم//ان روي آن مطرح ش//ده بود، گف//ت: در حقيقت موضوع خ//ودروي 2008 ارتباط مس//تقيم با وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ندارد بلكه طرف حس//اب مشتريان و بخش متصدي توليد اين خودرو يك شركت بزرگ و باس//ابقه توليدكننده است. از ط//رف ديگ//ر خ//ودروي 2008 اولين توليد س//رمايهگذاري مش//ترك پژو و ايرانخودروست كه اميدواريم بعد از اين همكاريهاي بيشتري نيز اتفاق بيفتد.

وي اف//زود: درخصوص پيشفروش اين خودرو بايد گف//ت: نميتوان براي اولين سري توليد خودرو تيراژ بااليي را به توليد رساند، چراكه مسايلي همچون قطعهس//ازي آن هنوز بهطور كامل راه نيفتاده و ما هم براي حمايت از توليدات داخلي ب//ه هيچ وجه قصد نداريم خط توليد اين خودرو تبديل به خط مونتاژ شود و منتظريم تا قطعهسازان بتوانند تواناي//ي الزم براي ورود به ب//ازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط توليد خودرو را به دست آورند.

ش/وراي رقاب/ت نباي/د نقش قيمتگذار داشته باشد

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مشكلعرضهدرزمانپيشفروشگفت: اتفاق خاصي در زمان پيشفروش اين خ//ودرو نيفتاد و تنها مش//كلي كه بود موض//وع كمبود تعداد تولي//دات و باال ب//ودن متقاضيان خريد بود كه تا پايان سال مش//كل خط توليد برطرف شده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمديد ميشود.

نعم//تزاده در ادامه با تكرار مواضع قبلي خود درباره نقش شوراي رقابت در قيمتگ//ذاري خودرو عنوان كرد: ورود ش//وراي رقابت به حوزه قيمتگذاري متاسفانه ميراثي است كه از دولت قبل به جا مانده و اين درحالي است كه اعتقاد داريم بازار خودرو انحصاري نيست و نبايد قيمت صعودي براي آن تعيين شود تا عدهاي از اين قيمتگذاري منتفع شوند بلكهقيمتبايددرعرضهوتقاضايبازارو تصميم توليدكننده به دست آيد.

عدم ام/کان انتقال حوالههای فروش

نعمتزاده اظهار داش//ت: طبق قرار قبلي برآورد شده بود اواخر سال گذشته ق//رارداد رن//و و ايدرو نهايي ش//ود، اما جزيياتي وجود دارد كه بايد به تفاهم دو طرف برسد و ما در مورد برخي مسايل دقت الزم را انجام دادهايم.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر زمان توقف خط توليد پرايد، اعالم كرد: زماني كه دولت روي كار آم//د بي//ش از 70 درصد توليدات شركت س//ايپا مربوط به پرايد بود، اما در س//ال 1395 اين رقم به 34 درصد كاهش يافت، در سالجاري نيز به 28 درصد كاهش خواهد يافت و اين يعني توليد انواع ديگر خودرو افزايش يافته و بايد بدانيم توقف يكباره خودرو موجب به هم ريختن بازار ميشود، بنده به شخصه فكرميكنماواخرسال7931 پايانعمر پرايد خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر فروش حواله خودروي 2008 در برخي س//ايتها با رقمهاي 65 و 75 ميليون تومان تصريح كرد: هركس اين اقدام را انجام داده سرش كاله رفته است چراكه با توجه به شرايطي كه ايران خودرو به منظورجلوگيريازسوءاستفادههامدنظر قرار داده نميتوان حواله را جابهجا كرد و به هيچ عنوان خودرو تحويل يا به نام كسي كه دست دوم خريداري كرده است مدنظر قرار نميگيرد.

اش/تغال 200 ه/زار فارغالتحصيل

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه اين وزارتخانه براي اش//تغال در برنامه ششم توسعه عنوان كرد: براساس پيشبينيهاي انجام شده اين وزارتخانه برنامه ايجاد س//االنه 400 تا 450 هزار ش//غل را در حوزههاي مختلف دارد كه اين عدد به اندازه نيمي از كل اش//تغال پيشبيني شده در برنامه ششم است.

وي در تشريح اين برنامهها عنوان ك//رد: از جمله م//واردي كه در حوزه اش//تغال مولد خواهد بود، راهاندازي حدود شش هزار طرح نيمهتمام با 60 درصد پيشرفت بوده كه در سه ماهه اخير بي//ش از 1100 مورد آن تحقق پيدا كرده اس//ت و پروانه بهرهبرداري گرفتهاند.

نعمتزاده ضمن بيان اينكه در حوزه تولي//د و خدمات نيز بيش از 200 هزار فرصت شغلي پيشبيني شده است، با اشاره به اشتغال در حوزه معدن گفت: بخش معدن حوزه كوچكتري نسبت به س//اير بخشها دارد اما با معادني كه در حال راهاندازي است و افتتاح خطوط فرآوري اميد ميرود اشتغال مناسبي در آن حوزه نيز اتفاق بيفتد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال فارغالتحصيالن توضيح داد: براساسبرنامهريزيانجامشدهوامكاناتي كه وجود دارد فرصت شغلي براي 200 هزار فارغالتحصيل دانش//گاهي وجود دارد كه ميتوانند در واحدهاي موجود مش//غول به كار ش//وند. البت//ه اين امر مستلزم آن است كه دولت كمكهايي را به توليدكنندگان و كارآفرينان داشته باشد.

ويبابياناينكهتعدادفارغالتحصيالن بي//ش از مي//زان برنامهري//زي ش//ده اس//ت، گفت: ب//ا توجه به تع//داد افراد فارغالتحصيل نياز داريم در كنار 200 هزار نفر جذب نيروي كار در واحدهاي موجود طرحهاي ضربتي ديگري نيز در اين زمينه ديده شود.

نعمتزاده در ادامه صحبتهايش در ارتباط با تحريم قطر از سوي كشورهاي عرب//ي همس//ايه و نيز اع//الم آمادگي ايران ب//راي تامين كاال و خدمات فني مورد نياز اين كش//ور، اظهار كرد: جاي تاسف اس//ت كه كشوري همانند قطر از سوي همسايگان خود تحريم شده و اين در حالي است كه تحريم ايران نيز پيش از اين نشان داده است كه چنين راهكارهايي درست نيست اما به هرحال خوشحال هس//تيم كه قطر در چنين شرايطي روي پاي خود ايستاده و شرايط را پيش ميبرد.

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ايران در زمينه تامين كاال و صدور خدمات فني از طريق هوايي، دريايي و ساير راههاي اعتباري اعالم آمادگي كرده و با توجه به اينكه قطريها ميزباني جام جهان//ي 2022 را پيش رو دارند، ايران در زمينه تامين كاال و محصوالت مورد نياز اين كشور همكاريهاي الزم را در دستور كار قرار ميدهد و سال گذشته نيزبهميزان001 ميليوندالرصادراتاز ايران به قطر مدنظر قرار گرفته است. در هر حال بايد قطريها از تحريمهاي پوچ واهمهاي نداشته باشند و ايران نيز با توجه به نياز قطريها در زمينه تامين منابع و محصوالت كوتاهي نخواهد كرد.

نعم//تزاده در پاس//خ به س//والي مبني بر قرارداد خودرويي رنو و ايدرو و عل//ت طوالني ش//دن روند امضاي قرارداد خاطر نش//ان كرد: بهتر است اين س//وال از ايدرو پرس//يده شود اما كار در ح//ال پيش//رفت اس//ت و 60 درصد سرمايهگذاري رنو مدنظر قرار ميگيرد ك//ه در قرارداده//اي قبلي 50 - 50 ب//وده اس//ت. يك//ي از علل طوالني ش//دن قرارداد رنو و ايدرو به اين دليل اس//ت كه ما در قراردادهاي قبلي دقتهاي الزم را نداش//تهايم و اين بار مس//ايلي از جمله وصل شدن قطعهس//ازان ايراني ب//ه كل زنجيره تولي//دات جهاني از جمله مس//ايلي است كه مورد توجه قرار گرفته و قرار اس//ت تعداد قطعهس//ازان به دو برابر افزايش يابد.

گشايش 2 ميليارد يورو السي براي 7 طرح فوالدي

نعمتزاده با اش//اره به اينكه هفت طرح 800 ه//زار تني فوالد به خاطر مش//كالت مال//ي و ع//دم تخصيص فاينانس مورد نياز در دولت قبل راكد شده بودند، عنوان كرد: دولت يازدهم بخش خصوصي را وارد اين طرحها كرد و حدود دو ميليارد يورو ال سي براي اين هفت طرح گشايش يافت.

وي اف//زود: پروژه فوالد ش//ادگان تكميل ش//ده و ف//والد نيريز و ميانه در ح//ال راه ان//دازي هس//تند كه در س//الجاري به صورت رسمي افتتاح ميشوند. دو طرح گندلهسازي فوالد مباركه و سنگان با ظرفيت پنج ميليون تن به زودي راهاندازي ميشوند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در ابتداي دولت يازدهم حدود يك ميليون و 200 هزار تن صادرات انواع فوالد داش//تيم كه اين رقم سال گذش//ته به چهار ميليون و 800 هزار تن رس//يد، گفت: امس//ال پيشبيني ميشود بيش از شش ميليون تن انواع فوالد صادر كنيم.

كارت اعتب/اري خريد كاالي ايران/ي منتظ/ر ابالغي/ه بان/ك مركزي

نعمتزاده همچني//ن در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر طرح جدي//د كارت اعتب//اري خريد كاالي ايراني بيان كرد: در مصوبه سالجاري س//تاد فرمانده//ي اقتص//اد مقاومتي بن//دي آمده و باي//د بازنگريهايي در ارتباط با ط//رح كارت اعتباري خريد كاالي ايران//ي مدنظر قرار گيرد. بنده هفته قبل به بانك مركزي ابالغيهاي را ارائه ك//ردم و اين بانك نيز ابالغيه مربوطه را به بانكهاي عامل ارس//ال ميكند. س//ال گذشته قرار بر اين بود ب//ه نرخ خاصي كارت اعتباري مدنظر قرار گيرد و بانك مركزي خط اعتباري ارائ//ه كند اما به داليل مختلف از اين كار خودداري شد.

وي ادام//ه داد: در س//ال جديد با روش مناسبتري كارت اعتباري خريد كاالي ايران//ي مدنظر قرار ميگيرد و با نرخ رس//مي مصوب شوراي پول و اعتبار و تخفيفي كه واحدهاي توليدي ميدهند كار پيش خواهد رفت.

وزير صنعت، مع//دن و تجارت در مورد ميزان رقم كارت اعتباري خريد كاالي ايراني و ني//ز زمان اجراي اين طرح در س//الجاري، گف//ت: پس از ابالغيه بانك مركزي زمان و رقم طرح مذكور اعالم خواهد شد.

وزیر صنعت: ورود شوراي رقابت به حوزه قيمتگذاري متاسفانه ميراثي است كه از دولت قبل به جا مانده و این درحالي است كه اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاري نيست و نباید قيمت صعودي براي آن تعيين ش//ود تا عدهاي از این قيمتگذاريمنتفعشوندبلكه قيمتبایددرعرضهوتقاضاي بازار و تصمي//م توليدكننده به دست آید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.