اضافه شدن تنديس ويژه علي معلم

Jahan e-Sanat - - News -

امسالنخستينسالياستكهجشندنياي تصوير يا همان حافظ بدون حضور علي معلم برگزار خواهد شد. اميد معلم، فرزند زندهياد علي معلم درباره هفدهمين جشن حافظ ميگويد: حافظتنهاجشنخصوصيايراناستكهپايگاه اصلي آن مردم هستند، اين جشن ميتواند به جشنوارههاي ديگر كشور مثل جشنواره فجر كمك كند زيرا منجر به باال بردن استانداردها ميشود.

در نشست خبري هفدهمين جشن دنياي تصوير)حافظ(،آذرمعماريانهمسرزندهيادعلي معلم با بيان اينكه »امسال هفدهمين جشن حافظ را بدون حضور ايشان ولي با انرژي ايشان ادامه ميدهيم«، گفت: »امسال اميد معلم به جاي پدرش علي معلم به عنوان تهيهكننده و مدير اجرايي جشن حضور دارد.«

در ادامه اين نشست كه ديروز برگزار شد، امي//د معلم با اش//اره به اينكه جش//ن حافظ برآمده از مردم و براي مردم است، اضافه كرد: »تالش كرديم در داوريهاي امسال هم مانند سالهاي گذشته رويكرد پدر را ادامه دهيم و سياس//تگذاريهاي جشن نيز بهگونهاي بوده است كه به فيلمهايي كه از نظر مخاطب جالب بوده و همينطور از اس//تاندارد مناس//بي هم برخوردار هستند، توجه ويژهاي شود.«

كبوتر س/فيد نماد علي معلم با كت و شلوارسفيد

معلم درباره نمادهاي به كار رفته در پوستر امسال جشن دنياي تصوير گفت: »امسال در پوستر جشن دو مورد حائز اهميت است؛ اول اينكه از نماد كبوتر سفيد استفاده شده است زيرا علي معلم به كت و شلوار سفيدش مشهور بود و اشاره به اين دارد كه پدر از بعد جسماني خود خارج ش//ده و به بعد روحاني خود رفته اس//ت. دوم آنكه امس//ال جنگ در دنيا سايه انداخته است و چون كبوتر سفيد نماد صلح است سعي كرديم از اين نماد استفاده كنيم تا بگوييم سينما نمادي از صلح است و به نوعي اعالم كنيم كه جهان پيشرو كمي به سمت صلح حركت كند.« امسال در چند رشته افزايش نامزد داشتيم اميد معلم درباره تغييراتي كه امس//ال در جشن حافظ رخ داده است، گفت: »امسال در چند رشته افزايش نامزد داشتيم تا حق كسي ضايع نشود؛ به طور مثال در رشته بهترين فيلم، تعدادنامزدهارابه01 موردرسانديم.همچنين يك تنديس ويژه نيز به نام علي معلم اضافه شده كه اين جايزه به يك ايراني موثر در سطح ملي اهدا ميشود. در نتيجه اين جايزه در كنار نشان عباسكيارستميكهازسالگذشتهاضافهشده است، قرار ميگيرد.« تقديرازشهرامجعفرينژاد اميد معل//م ادامه داد: »امس//ال در بخش يك عمر فعاليت نوشتاري نيز از آقاي شهرام جعفرينژاد ب//راي يك عمر فعاليت هنري و نوشتاري تقدير خواهد شد.«

تهيهكنندهجشنحافظبابياناينكهامسال در بخش تدوين نيز جوايزي خواهيم داشت، گفت: »به دليل بهتر شدن تدوينها و استاندارد بودن آنها سعي كرديم امسال جايزهاي نيز به عنوان جايزه فني در نظر بگيريم.«

معلم با اش//اره به اينكه امس//ال نيز مانند سالهاي گذشته كانديداها به شكل تكتك و در ط//ول روزهاي مختلف اعالم ميش//ود، اضافه كرد: »معيار جش//ن اينگونه است كه از عيد نوروز تا اسفند 95 هرآنچه در سينما و تلويزيون و همچنين در سينماي خانگي اكران شده است، مورد داوري قرار ميگيرد.« به گفته وي تاريخ جشن اوايل مرداد ماه خواهد بود ولي هنوز زمان و مكان به قطعيت نرسيده است.

حاشيههايسالگذشتهجشنربطيبه خود جشن نداشت

مدير اجرايي جش//ن دنياي تصوير درباره حاشيههايي كه در شانزدهمين دوره از جشن رخ داده اس//ت، گفت: »س//ال گذشته جشن حافظ با حاش//يههايي مواجه ش//د اما ربطي به خود جش//ن نداشت ضمن اينكه ميتوانم با اقتدار بگويم جش//ن ما بيشتر از هر جشن ديگري به مضامين اس//المي و شرعي توجه كرده است.«

او درباره نحوه داوري گفت: »امسال 13 داور داريم كه اس//امي آنها در روز جشن مشخص ميش//ود. م//ا در داوري و عملك//رد خودمان فراجناحيرفتارميكنيموهيچگاهبهاينتوجه نكرديم كه فيلم براي چه گروه خاصي است، ما بر اساس استاندارد سينما داوري ميكنيم و اگر هركسي اين استانداردها را رعايت كند در جشن ديده ميشود.«

مدير اجرايي جش//ن با اش//اره به اينكه در جشن حافظ همه دعوت ميشوند، ادامه داد: »ما تاكيد خاصي به حضور شخصي نداريم ولي به نسبت اينكه چه كسي دوست داشته باشد، ش//ركت كند، هرسال متفاوت است. بستگي دارد كه خودشان دوست داشته باشند حضور پيدا كنند يا نه.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.