مخاطبان درباره اجراي گروههاي خارجي چه ميدانند

Jahan e-Sanat - - News -

هنرمندان خارجي بسياري در طول سالهاي گذشته براي برگزاري كنسرت به ايران آمدهاند اما مخاطبان ايراني پيش از ديدن و شنيدن اجراي آنها دربارهشان چه ميدانند؟

ش//ايد نام هنرمندان مختلف از كشورهاي ديگر به گوشتان رسيده باشد كه قصد برگزاري كنسرت در ايران را داشتهاند؛ هنرمنداني كه بيشتر آنها براي مخاطبان ايراني، ناآشنا هستند.

تبليغات محيطي، اخبار رسانهها و تبليغات در فضاي مجازي، مواردي هستند كه مردم را از برگزاري يك رويداد موسيقايي باخبر ميكنند ولي براي بيشتر گروههاي موسيقي خارجي، نشستي با حضور نمايندگان رسانهها برگزار نميشود و اخباري كه توسط برگزاركنندگان ايراني به دست رسانهها ميرسد، اطالعات چنداني از سبك موسيقايي آنها ارائه نميدهد. گاهي هم كه يك گروه خارجي مانند دوئت لهستاني »پارتيزانت« قصد برگزاري نشست خبري را دارد، ناگهان اعالم ميشود »بنا بر داليلي« اين نشست لغو شده است.

از طرفي فرصت گفتوگوي رسانهها با موزيسينهاي خارجي نيز كمتر ايجاد ميشود. در اين شرايط، چه راهي براي كسب اطالعات بيشتر براي مخاطبان وجود دارد؟

مخاطباني كه به قصد گذراندن يك شب خوب، ميخواهند بليت كنسرت بخرند با حسابي سرانگشتي متوجه ميشوند قيمت بليتهاي كنسرت نسبت به ديگر تفريحها برايش//ان گران تمام ميشود، بهويژه اگر بهصورت گروهي و بيش از دو نفر به كنس//رت بروند، تضميني وجود ندارد كه آن اجرا، موسيقي مورد عالقهشان باشد!

حاال فرض كنيم با افرادي طرف باشيم كه خود را مخاطب خاص موسيقي ميدانن//د. باز هم تضميني وجود ندارد كه با پرداخت چنين هزينهاي پس از شنيدن اجراي گروههاي خارجي، راضي از سالن بيرون بروند.

اين موضوع در جشنوارههاي موسيقي نمود بيشتري پيدا ميكند زيرا بهدليل تعدد اجراها و از آنجا كه اين گروهها در ايران نامآشنا نيستند، مخاطبان براي انتخاب موسيقي كه بيشتر با سليقه و حال و هواي آنها جور باشد، دچار مشكل ميشوند. آيا ميتوان از مخاطبان انتظار داشت در حالي كه اطالعات مورد نياز به دستشان نميرسد در فضاي مجازي جستوجو كنند تا بتوانند از حال و هواي گروه موردنظرشان اطالعاتي بهدست آورند؟

رامين صديقي، ناش//ر و تهيهكننده موسيقي كه هنرمنداني مانند اشتفان ميكوس، انور براهم، باب بلدن، راميز قلياف ...و را به ايران دعوت كرده است، درباره اجراي گيومپره يكي از نوازندگان بخش بينالملل سيودومين جشنواره موس//يقي فجر گفت: زماني كه براي خريدن بليت اجراي گيومپره به س//ايت فروشنده مراجعه كردم، فقط اسم هنرمند درج شده بود و نام كشورش يعني فرانسه و هيچ اطالعات ديگري در اختيار مخاطب قرار نگرفته بود!

به نظر ميرسد براي استقبال بهتر و بيشتر از اين اجراها، رونق گرفتن تعامالت بينالمللي در حوزه موسيقي و ضرر نكردن تهيهكنندهها از لحاظ مالي و اعتباري، برگزاركنندگان بايد اطالعرساني بيشتري انجام دهند.

اي//ن موارد حتي در كنس//رتهاي هنرمندان داخلي نيز ديده ميش//ود و گروههايي كه معروف نيستند، اطالعات چنداني از خود و موسيقيشان براي مخاطبان ارائه نميكنند.

برگزاري نشستهاي خبري )حتي بهصورت مجازي و آنالين(، آمادهسازي ويدئوكليپهايي از اجراهاي پيشين گروههاي موسيقي يا انتشار توضيحاتي در سايتهاي بليتفروشي، ميتواند راهكارهايي در اين زمينه باشد تا هم مخاطبان كمتر سورپرايز شوند و هم تهيهكنندگان كمتر ضرر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.