نام اين كار دزدي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- ويدا اسالميه با اشاره به افزايش كپي از ترجمههاي ديگران، ميگويد نام اين كار دزدي است. اين مترجم با بيان اينكه ترجمه مجدد و كپي از ترجمههاي قبلي كار درستي نيست درباره بازترجمه برخي كتابها اظهار كرد: گاهي ممكن است ترجمهاي از كتابي باارزش منتشر شود اما مترجم باتجربهاي احساس كند، ميتواند ترجمه بهتري از آن كتاب ارائه دهد در اين صورت بازترجمه كتاب اشكالي ندارد زيرا قرار است ترجمه باكيفيتتريمنتشرشود.ويبااشارهبهافزايشكپيازترجمههايديگران گفت: واقعا نميدانم نام اين كار را چه بگذارم! به نظرم كسي كه كار فرهنگي انجام ميدهد بايد به موازات آن اخالق هم داشته باشد. اين بياخالقي است كه فردي بخواهد ترجمه ديگري را با تغيير جمالت يا جابهجا كردن كلمات به نام خود منتشر كند؛ اين نامش دزدي است. دزدي به اين معناست كه كاري را كه ديگران براي آن زحمت كشيدهاند به نام خود عرضه كنيم تا سود مادي ببريم يا اينكه از آن اعتباري كسب كنيم.

اسالميهافزود:دربازارجهاني،كتابهايمتعددومتناسبباسليقههاي مختلف به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، آلماني و ... وجود دارد. برخي از مترجمان كملطفي ميكنند و به جاي اينكه بروند سراغ اين كتابها و نويسندهاي را كشف و معرفي كنند يا حتي نويسنده را از آن خود كنند و به صورت تخصصي كتابهاي او را ترجمه كنند سراغ كتابهاي ترجمهشده ميروند. به نظرم اين كار، كار سختي نيست، فقط كمي حوصله ميخواهد كه كتابهاي مختلف را بخوانند و به نتيجه برسند كه چه كتابي را ترجمه كنند. اين مترجم خاطرنشان كرد: مترجمان عجول هستند و ميخواهند به صورت آني به نتيجه برسند در نتيجه كتابهاي ترجمهشده را انتخاب ميكنند كه كار درس//تي نيست و ترجمهش//ان دوام ندارد. به نظر من مترجمان به خاطر بيتجربگي و عجولي كتابهاي ترجمهشده را براي ترجمه دوباره انتخاب ميكنند كه اين مترجمان خيلي زود متوجه اشتباه خود ميشوند و از اين كار دست برميدارند. وي با بيان اينكه مترجم بايد بر زبان مبدا و مقصد تسلط داشته باشد درباره ترجمههاي تحتاللفظي نيز اظهار كرد: يك مترجم بايد بر زبان مبدا تسلط داشته باشد تا بتواند مفهوم مطالب را درك كند. همچنين بايد به زبان مقصد تسلط داشته باشد تا بتواند مفهوم متن را با رعايت امانتداري و وفاداري به متن به درستي منتقل كند. كسي كه با كمك ديكشنري متني را ترجمه كند، همه ميدانيم ترجمهاش ترجمه خوبي نيست بلكه سلسله لغتهايي كنار هم است كه هيچكس نميتواند با آن ارتباط برقرار كند در نتيجه مخاطب با خواندن يك صفحه كتاب را كنار خواهد گذاشت و اگر به سني رسيده باشد كه درك كند مشكل از ترجمه است، سراغ ترجمههاي بهتر ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.