ش/هرداری تاکستان

Jahan e-Sanat - - News - -1 موضوع مناقصه: -2 شرایط متقاضی: -3 مبلغ و نوع سپرده در مناقصه: -4 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 5-مهلتتحویلاسنادمناقصه:حداکثرتاپایانوقتاداریروزدوشنبه -6 تاریخ بازگشایی پاکات: 7-هزینه -8 -9 تاریخ انتشار نوبت تاریخ انتشار نوبت روابطعمومیشهرداریتاکستان

در نظر دارد به اس//تناد بند 14 صورتجلسه 239 ش//ورای محترم اسالمی ش//هر به ش//ماره 96/4 مورخه 1396/1/17 اجرای پروژه جدولگذاری س//طح ش//هر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. پروژه جدولگذاری س//طح ش//هر با برآورد اولیه 4/486/799/847 ریال

ارائه رتبه معتبر و مورد تایید با صالحیت در رشته و امکانات و تجهیزات و ماشینآالت مربوط به اجرای پروژه و همچنین حداقل یک کار مشابه در سوابق اجرایی خود %5 مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانتنامهبانکیویاواریزبهحسابشماره684822108001 بهنامشهرداری تاکستان نزد بانک شهر شعبه خیابان امام تاکستان ازتاریخ91/4/69 96/4/26تیاغل مورخ 96/5/9 روزسهشنبهمورخ01/5/69 ساعت03:31 در دفتر شهردار تاکستان نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با ش//ماره تلفن 028-35230701 واحد قراردادهای شهرداری تماس حاصل فرمائید. س//ایر اطالع//ات مرب//وط ب//ه مناقص//ه در اس//ناد مناقص//ه درج گردیده است. -10 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 96/4/11:لوا 96/4/18:مود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.