برپايي جشن منتقدان و نويسندگان سينمايي در نيمه اول سال

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-يازدهمين جشن بزرگ انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران نيمه اول س//الجاري با حضور خبرنگاران، مترجمان، منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران در كنار هنرمندان و چهرههاي سينمايي كشور برگزار مي شود. در اين رويداد، اعضاي آكادمي داوري انجمن، برگزيدگان خود را از ميان آثار شركتكننده در سيوپنجمين جشنواره فيلم فجر )سال (1395 انتخاب و معرفي خواهند كرد.

جعفر گودرزي، دبير جشن منتقدان از تمام نويسندگان و منتقدان عضو انجمن درخواست كرد كه هرچه سريعتر آرا و نظرات خود را در مورد فيلمها به دفتر انجمن يا به آدرس ايميل اعالم شده ارسال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.