اجراي مشترك اركستر ايتاليايي با اركسترسمفونيكتهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نوازندگان اركستر فستيوال راوانا مهمان اركسترسمفونيك تهران هستند تا در اجرايي مشترك، روي صحنه تاالر وحدت بروند. اجراي يادشده به رهبري ريكاردو موتي رهبر ايتاليايي است.

مدير هنري اركسترسمفونيك تهران براي اين اجرا، شهرداد روحاني است و هدايت گروه كر برعهده رازميك اوحانيان و كرادو كاساتي است.

اين گروه دو اجرا دارد كه اجراي نخست در تهران و اجراي دوم، 17 تيرماهدرشهرراوانايايتالياخواهدبود.برنامهتهراناينكنسرت،پنجشنبه 15 تيرماه از ساعت 19 در تاالر وحدت اجرا ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.