مقررات دستوپاگير مانع رشد توليد محتواي بومي

Jahan e-Sanat - - News -

معاونوزيرارتباطاتوفناورياطالعات گفت: دغدغهها در موضوع ش//بكه ملي اطالعات مربوط به توليد محتواي بومي است.محمدجوادآذريجهرمي،مديرعامل ش//ركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به چارچوبهايتعيينشدهبرايشبكهملي اطالعاتتاكيدكرد:يكنگاهبهشبكهملي اطالعاتتعريفياستكهبهلحاظفنيارائه شده است كه در برنامه ششم توسعه ماده »64«همآمدهاستوشورايعاليفضاي مجازي نيز، يكبار الزاماتي را به آن اضافه كرد كه بهطور مثال الزام شده است شبكه با مديريت مستقل باشد به اين معني كه تجهيزات شبكه مديريت مستقل داشته باشدياباگذرگاههايمجزاييقابليتتعامل باشبكهجهانياينترنتداشتهباشدكهتمام اينتعاريففنياست. تاكيددرموردموضوعاتفني آذريجهرميتصريحكرد:سندتبيين الزامات شبكه ملي اطالعات كه اخيرا به تصويبشورايعاليفضايمجازيرسيده اس//ت تاحدودي به مباحث غيرفني هم پرداخته است اما با اين حال نگاه كلي در تعاريفاينقانونموضوعاتفنياست.

ويباتاكيدبهاينكهمقاممعظمرهبري درسخنانخوددربارهشبكهملياطالعات به بحث فني اشارهاي نداشتند و بيشتر گاليهايشانبهلحاظمحتواييبودهاست، افزود: از نظر ايشان شبكه ملي اطالعات يككليدواژهاستكهمفهوماينكليدواژه حاكميت جمهوري اس//المي در فضاي مجازياستالبتهحاكميتنهبهاينمعنا كه بايد اين فضا را بست، حاكميت به اين صورت كه به دنبال سهم واقعي خود در فضاي مجازي باشيم و ناظر بر اين چيزي كه در فضاي حقيق//ي داريم، در فضاي مجازيهمبايدوجودداشتهباشد. نگاهيبهتوسعهزيرساختها جهرمي ب//ا بيان اينكه در اين س//ه، چهار س//ال گذشته زمان و انرژي بااليي براي توس//عه زيرساختها گذاشته شد، اظهار كرد: تغييرات بسيار مهمي در اين حوزه ايجاد شده است و وزارت ارتباطات با اصالح دسترسيها توانسته تحركي در جوانان و ش//ركتهاي بخش خصوصي به وجود آورد كه به دنبال توليد محتوا و گرفتنسهممنطقهايازبازار ICT باشند اما هنوز اشكاالت و موانعي وجود دارد كه بايدبرطرفشود.

توس/عه در فض/اي مج/ازي همجهت با اهداف كشور

مديرعاملشركتارتباطاتزيرساخت خاطرنش//ان كرد: در حقيقت ايشان اين فعاليتهاراكافيندانستهاندوتاكيددارند كه كار بيش//تري بايد انجام شود و البته نكتهاي درباره جهت حركت دارند كه اگر ما توس//عه را همراه و همجهت با اهداف كش//ور نكنيم، زمين بازي در دست عده ديگريقرارميگيرد.

وي تصريح كرد: اگر بازاري را توسعه دهيم كه در اختيار توليدكننده خارجي قرارگيرد،اينموضوعبهلحاظاقتصاديو فرهنگيبهصالحكشورنيستوالزماست حركتدرتوسعهبهشكليباشدكهبتوانيم شاخصها را تغيير دهيم تا بازار در اختيار توليدكنندهداخليقرارگيردوالبتهامكان استفادهازتوليداتخارجيهمفراهمباشد. دراينشرايطميتواناشتغالوتحركدر اين حوزه ايجاد كرد.

جهرم//ي در بخ//ش ديگ//ري از اين گفتوگو به مش//كالت توليد در كشور اشاره كرد و افزود: يك شركت توليدي اگر قرار است رقابت كند، نياز به حمايتهاي گمركي، بيمهاي و مالي//ات دارد و تمام موضوعات مربوط به توليد بايد به نحوي باشدكهتوليدكنندهداخليبتواندرشدوبا توليدكنندهخارجيرقابتكند.

مقرراتدستوپاگيرمانعرشد توليدكنندگان

مديرعاملشركتارتباطاتزيرساخت تاكيدكرد:واقعيتموضوعايناستكهبه دليلمقرراتدستوپاگيردرداخلكشور، شايدبرايبرخيتوليدكنندگانمحتوايما رقابتدرعرصهبينالمللراحتترازرقابت در عرصه داخلي باش//د و با اين مقررات دستوپاگير،توليدكنندهمحتوايداخلي امكان رشد ندارد.

به گزارش ايسنا، معاون وزير ارتباطات و فن//اوري اطالع//ات در زمينه وظايف دس//تگاههاي دخي//ل در موضوع توليد محتواي داخلي در فض//اي مجازي نيز گفت: صداوسيما كه در حوزه ويدئو تاثير بس//يار زيادي دارد، اختالفاتي را در اين زمين//ه ب//ا وزارت ارش//اد دارد و در حوزه دسترسيداخلشهريوداخلاستانيكه همعقبماندگيهاييداريمكهمهمترين عل//ت آن ع//دم وجود رقاب//ت و انحصار شركت مخابرات است و اين شركت هم با مشكالت عديدهاي درگير است و توان سرمايهگذاريندارد.

تاثير نظام تعرف/هاي بر توليد محتواي داخلي

جهرميبهتاثيرتعرفهدرافزايشتوليد محتوايداخليدرفضايمجازياشارهكرد وگفت:بهلحاظنظامتعرفهايحركتهاي خوبي در اين حوزه اتفاق افتاده است اما هنوزتعرفههامتناسبنشدهاستبهطوري كه سرويسهايي كه براي مصرفكننده توليدميشودارزانترارائهشودالبتهبخشي از اين كار انجام شده و بايد كاملتر شود. همچنيندرحوزهصيانت،رعايتخطوط قرمز،مسايلفرهنگيوپاكسازيدرفضاي مجازينيزبايدتالشبيشتريشود.

لزوم حمايته/اي قضايي در زمينهتوليدمحتوا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.