باجگير سايبري »پتيا« در ايران مشاهده نشد

Jahan e-Sanat - - News -

مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانهاي با اعالم اينكه گزارشي مبني بر آلودگي كاربران داخل كشور به ويروس باجگير سايبري پتيا دريافت نشده، درباره اين بدافزار توضيح داد.

تاكنونبالغبر23 قربانيتوسط»پتيا«آسيبديدهوفايلهايشانرمرگذاري شده كه قربانيان مبلغي معادل 8150 دالر به صورت بيت كوين )پول مجازي( براي بازپسگيري اطالعاتشان پرداخت كردهاند.

بيشترين آسيبپذيري مربوط به كشور اوكراين است به نحوي كه گفته شده است كمپاني بزرگ نفتي روسي به نام ،Roseneft كمپانيهاي توليدكننده برق اوكرايني، بانكهايي مانند NBU و كمپاني استخراج معدن Evraz هدف اين حمله قرار گرفتهاند.اين مركز اعالم كرد: اين باجافزار نيز همانند واناكراي توسط آسيبپذيري SMB سيستمعامل ويندوز، گسترش پيدا ميكند. درحال حاضر اين باجافزار شركتهاي كامپيوتري، كمپانيهاي توليدكننده برق و نيز بسياري از بانكها را در كشورهاي روسيه، اوكراين، اسپانيا، فرانسه، انگليس و هند را آلوده كرده است.نكته حائز اهميت در خصوص اين باجافزار، انتشار آن با سوءاستفاده از همان آسيبپذيري پروتكل SMB مورد استفاد باجافزار واناكراي است. راهكارهاي پيشگيري و مقابله با آن نيز مشابه راهكارهاي ارائه شده براي پيشگيري از آلودگي به واناكراي شامل بهروزرساني سيستمهاي عامل ويندوز و غيرفعالسازي پروتكل1V,BMS و همچنين راهكارهاي امنيتي عمومي نظير تهيه و نگهداري نسخههاي پشتيبان آفالين از اطالعات مهم است.

در واقع سيستمهايي كه پيش از اين اقدام به بهروزرساني سيستمهاي عامل براي مقابله با باجافزار واناكراي كردهاند نياز به اقدام جديدي ندارند.

مركز ماهر تاكيد كرده است كه افرادي كه اين حمله را سازماندهي ميكنند از طريق يك ايميل از كاربر درخواست پول ميكنند كه هماكنون شركت آلماني ارائهدهنده سرويس Posteo اين ايميل را به دليل جرائم اينترنتي، مسدود كرده است. اين ايميل در سيستم قرباني جهت ارسال پول درخواستي و همچنين دريافت كليد بازگرداني فايلها استفاده ميشد كه هماكنون مسدود است.

اين مركز از كاربران خواسته است كه از پرداخت پول به اين باجافزار خودداري كنند چرا كه با پرداخت پول نميتوان فايلهاي سرقت شده را بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.