استراقسمعازتلفن3/3 ميليونآمريكايي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هياتمديره شركت ارتباطات زيرس//اخت به حمايتهاي قضايي در زمينه توليد محتوا اش//اره كرد و افزود: بايد از توليدكنندگان محتوا در مقابل هجمههايي كه از دستگاههاي مختلف وارد ميشود، حمايتهاي قضايي شود و همچني//ن در حوزه بيم//ه و ماليات توليدكنندگان محتوا نيز الزم است فكر شودتاشاهدافزايشتوليدمحتوايبومي دركشورباشيم.ويبهآماردوسالگذشته در زمينه توليد محتواي بومي اشاره كرد و افزود:حدود001 هزاراپليكيشنفارسي دردوسالگذشتهبهوسيله52 هزارتيم توليد شده است كه تاكنون چنين كاري سابقهنداشتهاستامامقاممعظمرهبري تاكيددارندكهاينتعدادرقمپايينياست و تاثيرگذاري الزم خود را ندارد و بايد اين جوش//شها و حركته//ا تبديل به يك رودخانه و در نهايت دريا شود.

مهر- استراق سمع فلهاي و ضبط محتواي تماسهاي تلفنهمراه3/3 ميليونآمريكاييدرسال6102 دراينكشورجنجالبهراهانداختهاست. نكته قابل تامل و تكاندهنده اين است كه اين حجم گسترده از جاسوسي و استراق سمع از مردم عادي اين كشور تنها با صدور يك حكم قضايي واحد صورت گرفته است.اين جاسوسي سايبري به بهانه پيشبرد تحقيقات قضايي در حوزه مواد مخدر صورت گرفته اما نتيجه آن استراق سمع فلهاي تماسهاي 3/29 ميليون نفر از شهروندان اياالت متحده بوده كه اكثريت آنها را افراد عادي تش//خيص ميدهند. نام نهاد دولتي درخواستكننده جاسوس//يهاي سايبري مذكور افشا نشده است.حكم قضايي الزم براي اين جاسوسيها در اواخر سال 2015 صادر شده و فرآيند استراق سمع در يك بازه زماني دوماهه صورت گرفته است. هدف اين حجم گسترده از جاسوسيهاي مخابراتي ردگيري تماسهاي 26 فرد مظنون به مشاركت در خريد و فروش مواد مخدر در ايالت پنسيلوانيا بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.