پرواز به عراق کاهش یافت

Jahan e-Sanat - - News -

پروازه//ای کلی//ه ایرالینه//ای ایران//ی به ف//رودگاه نجف از روز گذش//ته لغو ش//د. این تصمیم توسط انجم//ن ش//رکتهای هواپیمای//ی ایران و ب//ه دنب//ال افزایش تعرفه خدم//ات در این فرودگاه اتخاذ شده است. سازمان هواپیمایی کش//وری چندی پیش به اس//تناد گزارش ش//رکتهای هواپیمایی اعالم کرد فرودگاه نجف شرکتهای هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرک//ی از دهم تیرم//اه، به ازای ه//ر پرواز 85 دالر و ه//ر صندلی پرواز 15 دالر ملزم کرده که به اعتراض شرکتهای هواپیمایی منجر شده است. فرودگاه نجف یک//ی از گرانفروشتری//ن فرودگاهه//ای دنیاس//ت که باوجود آس//مان ناامن کشور عراق خدم//ات فرودگاهی خود را تقریبا تا س//ه برابر فرودگاههای ای//ران افزایش داده است. تاکنون بیش از شش ایرالین ایرانی از فرودگاههای مختلف کشور به این شهر پرواز داشتند که با تصمیم اخیر قرار شد تا زمانی که مدیریت فرودگاه نجف در وضع تعرفهها تجدید نظ//ر نکند، پروازی به مقصدی این شهر انجام نشود.

این فرودگاه که توس//ط بخشخصوصی کش//ور عراق اداره میشود پیش از این نیز اقدامات مشابهی در زمینه افزایش تعرفهها انجام داده بود. به گفته س//خنگوی سازمان هواپیمایی کش//وری استمرار یا توقف پرواز شرکتهای ایرانی به نجف در حال بررسی اس//ت و به زودی وضعیت پروازهای ایران به نج//ف تعیین تکلیف خواهد ش//د. رضا جعف//رزاده با اش//اره ب//ه اینک//ه هماکنون 10 ش//رکت ایرانی به ف//رودگاه نجف پرواز دارن//د، گفت: چندی پی//ش فرودگاه نجف شرکتهای هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرکی از دهم تیرماه امس//ال، به ازای هر پ//رواز 85 دالر و هر صندلی پرواز 15 دالر ملزم ک//رده و این مس//اله موجب افزایش هزینههای شرکتهای هوایی شده و پرواز در ای//ن مس//یر را برای آنه//ا غیراقتصادی کرده است.

به گفته او، ادامه پروازها به سمت نجف منوط ب//ه متعارف کردن نرخها خواهد بود و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در تالش اس//ت مس//ووالن فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نس//بت ب//ه تصمیم//ات اخیر خود تجدیدنظر کنند.

جعفرزاده تصریح ک//رد: ادامه پروازهای ش//رکتهای ایران//ی ب//ه نجف من//وط به تجدیدنظر مس//ووالن این فرودگاه است و تصمیم ایرالینه//ای ایرانی مبنی بر قطع پروازهای برنامهای از دهم تیرماه به مقصد نج//ف به دلی//ل افزایش بیروی//ه عوارض گمرک//ی و هزینهه//ای هندلینگ فرودگاه نجف توسط سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به ایرنا گفته پیش از این ش//رکتهای ایرانی اعتراض خ//ود را به صورت کتبی از طریق انجمن ش//رکتهای هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کرده بودند و قرار اس//ت این مشکل در جلسهای با مسووالن فرودگاه نجف مورد بررسی قرار گیرد.

جعف//رزاده میگوید: افزایش قیمتها از طرف فرودگاه نجف هزینههای گزافی را بر زائ//ران ایرانی تحمیل میکند زیرا دریافت عوارض 85 دالری از هر پرواز و 15 دالری از ه//ر صندلی در این ف//رودگاه هزینهها را افزایش میدهد، ضمن اینکه قرار است 10 دالر هم از هر مس//افران در فرودگاه نجف دریافت شود.

پیش از ای//ن مقصود اسعدیس//امانی، دبیرانجم//ن ش//رکتهای هواپیمایی نیز با اش//اره به نرخگ//ذاری غیرمنطقی خدمات فرودگاه//ی و مس//افری از س//وی فرودگاه نجف اعالم کرده بود طبق تصمیم مسووالن این فرودگاه هر ش//رکت ایرانی باید از سال 2010 می//الدی تاکنون ب//ه ازای هر پرواز ح//دود 85 دالر و ب//ه ازای هر صندلی 15 دالر و هر مس//افر 10 دالر به این فرودگاه عوارض پرداخت کنن//د. به گفته او از آنجا که قرار اس//ت از دهم تیرماه ش//رکتهای ایران//ی پروازهای خ//ود را به نجف متوقف کنند برای حل این مش//کل مقرر شده بود روز ده//م تیرماه برابر با اول ژوئیه هیاتی از کش//ور عراق به تهران بیاید تا در جلسهای در این خصوص تصمیمگیری کنند.

او اعالم کرده از پیش نیز مش//خص شده ب//ود ایرالینه//ای ایرانی پروازه//ای خود به مقصد نجف را از01 تیر متوقف کردند. مقصود اسعدیسامانی به ایس//نا گفت: شرکتهای هواپیمایی ایرانی از چند هفته قبل رسما اعالم کرده بودند که در صورت عدم تغییر شرایط اعمالشده از سوی فرودگاه نجف برنامههای خود را برای پرواز به سمت این فرودگاه متوقف خواهند کرد که این اتفاق از صبح روز گذشته اجرایی شد.

او ادام//ه داد: هر چند احتمال آن وجود دارد که تعداد بسیار معدودی پرواز از سوی بعضی از ایرالینها برای بازگرداندن تعدادی از مسافرانشان در نجف ادامه داشته باشد ام//ا این پروازها به طور کلی متوقف ش//ده است.

دبی//ر انجم//ن ش//رکتهای هواپیمایی درباره چگونگی پیگیری این موضوع و حل شدن آن نیز توضیح داد: با برنامهریزیهای صورتگرفته نمایندگانی از طرف س//ازمان هواپیمایی کش//وری و انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران با مسووالن فرودگاه نجف دی//دار و گفت و گ//و خواهند داش//ت که امیدواریم مس//ایل به وجود آمده طی این جلسه حل شود.

اسعدیسامانی ادامه داد: در صورتی که مس//ووالن فرودگاه نجف نس//بت به احقاق حقوق ایرالینهای ایرانی و در نظر گرفتن شرایط آن نگاه مثبتی داشته باشند، میتوان به ازسرگیری پروازها امیدوار بود اما در غیر ای//ن صورت فعال پروازه//ای ایران به نجف متوقف هس//تند و این برنامهها به س//مت فرودگاه بغداد حرکت خواهند کرد.

نایب رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی نی//ز میگوی//د: ت//ا زمانی ک//ه عراقیها به درخواست ایرالینهای ایرانی عمل نکنند، کلیه پروازها به فرودگاه نجف لغو خواهد شد. اصغ//ر عبداهللپور در گفتوگو با مهر درباره لغو پرواز ایرالینهای ایرانی به فرودگاه نجف گفت: ش//رکتهای هواپیمایی ایرانی طبق تصمیمی که از پیش گرفته شده بود، کلیه پروازهای خود به فرودگاه نجف را به دلیل باال بردن هزینه خدمات فرودگاهی از سوی این فرودگاه لغو ک//رده و صرفا به فرودگاه بغ//داد پرواز دارند. این تصمیم تا زمانی که طرف عراقی خواسته ایرالینهای ایرانی را عملی نکند، ادامه خواهد داشت.

نای//ب ریی//س انجم//ن ش//رکتهای هواپیمای//ی ادام//ه داد: مدی//ران فرودگاه نجف چ//ون میدانند هم مس//افران و هم ش//رکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات آنها نیاز دارند، س//رخود و ب//دون توجه به درخواس//ت ایرالینهای کشورمان، هزینه خدم//ات فرودگاهی را که از ش//رکتهای هواپیمایی اخ//ذ میکنند، باال بردهاند. این در حالی است که هزینهای که ایرالینهای آنها بابت خدمات فرودگاهی به فرودگاههای ایران پرداخت میکنند، یکسوم هزینهای است که ما به آنها میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.