برنامهریزی برای اتصال راهآهن رشت به آذربایجان

Jahan e-Sanat - - News -

معاونخدماتشهریشهرداریقدسگفت:بااجرای9 طرح فضایسبزدرسالجاری001 هزارمترمربعبهسرانهفضایسبز شهر قدس افزوده خواهد شد. رحیم اسدی با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر قدس طرحهای متنوعی از سوی شهرداری در نقاط مختلف این شهر در دست انجام است.

وی توسعه فضای سبز شهری را از اولویتهای شهرداری قدس در سالجاری برشمرد و افزود: 9 طرح فضای سبز شامل احداث بوستانهای محلهای در نقاط مختلف شهر و جنگلکاری کمربندیهای اطراف شهر در دستور کار شهرداری قدس قرار دارد که با اجرای آن 10 هکتار به سرانه فضای سبز شهر قدس در سال69 افزوده خواهد شد.

اسدی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی احداث3 بوستان دیگر در شهرک فرزان، بلوار03متری شهدا، کوچه دانیال و جنگلکاری کمربندیهای اطراف شهر از جمله حاشیه جاده چیتگر و فتح در دستور کار حوزه خدمات شهری شهر قدس قرار دارد و در سال 96 شاهد افتتاح و بهرهبرداری از آنها خواهیم بود.

وی در پایان گفت: توسعه فضاهای سبز شهری با توجه به گسترش روزافزون زندگی شهرنشینی تاثیر بسزایی در زمینه افزایش نشاط و شادابی در جامعه و در بین شهروندان خواهد داشت که امیدواریم با اجرای طرحهای فوق شاهد افزایش چشمگیر سرانه فضای سبز شهر قدس در سال69 و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان عزیز باشیم.

معاون اول رییسجمهور و سخنگوی دولت به همراه وزیر راهوشهرسازی از راهآهن قزوین- رشتآستارا بازدید کردند و در این بازدید جهانگیری از نهایی شدن آزادراه رشت خبر داد و گفت: در این سفر موانع موجود بر سر راه این آزادراه را برطرف خواهیم کرد تا این طرح در اختیار مردم قرار گیرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه و بودجه و عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی از روند ساخت راهآهن قزوین- رشت- آستارا واقع در شهرستان منجیل بازدید کردند و از وضعیت کنونی پروژه مطلع شدند.معاون اول رییسجمهور گفت: مردم بزرگوار استان گیالن در تاریخ همواره به خوبی ایفای نقش کردهاند و از جمله در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری هم مشارکت باالیی داشتهاند و هم رای باالیی به دولت دکتر روحانی دادهاند. از این بابت مهمترین هدف این سفر عرض ادب و تشکر از مردم این استان است.

وی با اشاره به راهآهن رشت گفت: ما عالقهمند بودیم راهآهن رشت سریعتر به بهرهبرداری برسد اما محدودیتهای بودجه دولت گاهی طرحهای مهم کشور را با تاخیر مواجه میکند. این راهآهن باید به انزلی و آستارا و سپس به آذربایجان متصل شود که به این ترتیب گیالن میتواند از یک سو نقش منطقهای و فراملی ایفا کند و از سوی دیگر استانهای کشور را به یکدیگرمتصلکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.