ساخت 10 هزار مسکن اجارهای اقشار کمدرآمد در مرحله مکانیابی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون امور مس//کن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در حال دریافت زمین از س//ازمان ملی زمین و مسکن برای س//اخت 10 هزار واحد مسکونی اجارهای هس//تیم، گفت: این واحدهای مسکونی قرار است در سراسر کشور و برای دهکهای یک و دو احداث شود. محمدجواد حقشناس در خصوص طرح مسکن حمایتی که ماههاس//ت ابالغ شده است، گفت: ساخت 10 هزار واحد مسکونی اجارهای در قالب طرح مسکن حمایتی و با مشارکت بخش دولتی، عمومی و خصوصی در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد، بنابراین طی مکاتباتی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتیم در حال دریافت زمین برای ساخت این واحدهای مسکونی هستیم.

وی ادامه داد: این واحدهای مسکونی در سراسر کشور احداث خواهد شد و به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق خواهد گرفت، هر چند در این طرح افرادی که تحت پوشش نباشند از سوی بنیاد مسکن گزینش خواهند شد. حقشناس خاطرنشان کرد: در قالب طرح مسکن حمایتی، ساخت مسکن ملکی نیز دیده شده است و برای 10 هزار واحد تسهیالت 40 میلیون تومانی و برای تسهیالت خرید مسکن ملکی به تعداد 20 هزار واحد تا سقف فردی 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، کمیس//یون زیربنایی دولت در جلس//ه عصر یکشنبه 21 آذرماه سال 95 طرح مسکن اجتماعی را تصویب کرد که بر اساس آن س//االنه 100 هزار واحد مسکونی تا س//ال 1400 مورد حمایت دولت قرار میگیرد، بنابراین این طرح اواخر بهمنماه س//ال گذش//ته و سرانجام پس از حدود چهار س//ال از اجرای طرح مس//کن اجتماعی بهعنوان جایگزین طرح مس//کن مهر توس//ط هیات دولت تصویب ش//د. این پیشنهاد بر سه اصل نهادس//ازی و ایجاد سیاس//ت پایدار، استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردمنهاد، خیرین و بخشخصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروههای کمدرآمد و حداقلسازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها، تامین مس//کن گروههای کمدرآمد در دو قالب مس//کن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.

در مدل مسکن حمایتی )کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض( بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیالت در سقف مبلغ اعالمی اقدام کند. استفاده از این تسهیالت برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بالمانع است. در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مس//کن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمکهزینه اجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقالب اسالمی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا میشود. همچنین وزارت راهوشهرسازی موظف شد نس//بت به تامین زمین در محدوده شهرها )دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز( یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به س//ازندگانی که تمایل به س//اخت مسکن استیجاری- ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجارهای دارند، اقدام کند. قرار است ساالنه یکصد هزار مسکن اجتماعی تا 1400 تولید و به خانوارهای کمدرآمد با حمایتهای مستقیم دستگاهها و سازمانهای مسوول عرضه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.