تاکید بر محلهمحوری در پروژههای شهرداری اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//ر امور آبفای تالش از اج//رای فاز جدید فاضالب تالش با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال خب//ر داد. محمدتقی اصلحنژاد، مدیر امور آبفای تال//ش با اعالم این خبر گفت: ف//از جدید پروژه فاض//الب تالش با ق//راردادی بالغ بر 14 میلیارد ریال در حال اجراست و با اتمام این پروژه، شبکه فاضالب تالش حدود 5 کیلومتر توس//عه خواهد یافت. وی جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و استفاده از پساب در صنعت را از مزایای اجرای شبکه جمعآوری فاضالب برشمرد و افزود: جهت تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع اجرایی جلساتی با فرمانداری و ارگانهای ذیربط نیز برگزار شد. گفتنی است کل شبکه فاضالب تالش حدود 130 کیلومتر است که 20 کیلومتر آن اجرا شده و شش کیلومتر از شبکه اجرا شده در مدار بهرهبرداری قرار دارد.

شهردار اصفهان در مراسم افتتاح پروژههای منطقه 8 ضمن گرامیداشت شهادت آیتاهلل بهشتی و هفته قوه قضاییه اظهار کرد: شهید آیتاهلل بهشتی معمار عدالت و قضا فرمودند: یکی از آفتهای حیات اجتماع ما رواج دعوت زبانی و قلمی و عدم دعوت عملی است، به این معنا که تنها حرفهای زیبا بزنیم اما عمل نکنیم، اینکه مسایل به صورت تئوری همه جا عنوان شود ولی از اقدام بحثی نباشد.

مهدی جمالینژاد به پروژههای عمرانی شهر اشاره کرد و گفت: در کنار پروژههای فرامنطقهای و ملی که پروژههای بزرگی هستند، از رینگ چهارم گرفته تا خط اول تا سوم قطارشهری و پروژههای بزرگ دیگر، پروژههای محلهمحور در شهر اصفهان پیشبینی شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه هر هفته چندین افتتاحیه، شروع همین رویکرد بوده است تا بتوانیم به محالت کمتر برخوردار و محروم برویم و از نزدیک با نیازها و مشکالت آنها آشنا شویم، افزود: در این دیدار نهتنها کلنگزنی و بهرهبرداری داریم بلکه گوش شنوای مشکالت مردم نیز هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.