شکاف بین نرخ تکلیفی و نرخ واقعی برق

Jahan e-Sanat - - News -

رییس شورای انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در استان و مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم با تقدیر از حضور امینی نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی، گفت: این شرکت در حال حاضر برق بیش از دویست هزار مشترک را تامین میکند و این مشترکین عمدتا خانگی هستند. هادی شیرخانی در ادامه افزود: خوشبختانه در حال حاضر تمامی روستاهای استان از نعمت برق بهرهمندند و این از برکات نظام مقدس اسالمی است چرا که پیش از پیروزی انقالب، روستایی که دارای برق باشد بیشتر شبیه رویا بوده است. وی با اشاره به اعمال تعرفههای تخفیفی در استان و با توجه به اینکه با اعمال طرح هدفمندی یارانهها هنوز هم شکاف زیادی بین نرخ تکلیفی و نرخ واقعی برای برق وجود دارد، خاطرنشان کرد: این اختالف قیمت را باید دولت متحمل بشود و در واقع اگر بخواهیم به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو به عنوان یک بنگاه اقتصادی بنگریم این معضل میتواند مفهوم بنگاه را برای این شرکتها نقض کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.