فرآیند مناسب اجرای مسکن اجتماعی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی گفت: مسکن اجتماعی از ابتدای سالجاری با هدف تامین ساالنه یکصد هزار مسکن برای اقشار کمدرآمد کلید خورده است. حامد مظاهریان اظهار کرد: براساس مصوبه اسفندماه5931 برنامههایاجراییمقاطعاستانیمسکناجتماعیانجام شده و این طرح عمال وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن مسوول اجرای طرح مسکن اجتماعی است،گفت:دراینبرنامهپیشبینیشدهکهساالنه001 هزارواحدتحت پوششقراربگیرد.بهگفتهمظاهریان،مسکناجتماعیهماکنوندرفرآیند مناسبی قرار دارد و در سال اول به اهداف تعیین شده خواهد رسید. هیات وزیران در تاریخ 02/12/1395 با هدف حمایت دولت از تامین مس//کن گروههای کمدرآمد و در راس//تای اجرای سیاستهای دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای 1396-1400 برنامهای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب کرد.

در ای//ن طرح برنامهریزی برای حمایت از 100 هزار خانوار در هر س//ال طی س//الهای 1396-1400 صورت گرفته اس//ت که در این برنامه کمکهایی در قالب تس//هیالت ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تس//هیالت به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن اس//تیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.