رشد7 تا01 درصدیاجارهبهادرشهرهایبزرگ

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: در حال حاضر رشد اجارهبها در شهرهای کوچک زیر پنج درصد و در شهرهای بزرگ 7 تا 10 درصد است. حسام عقبایی ضمن اشاره به این جمله که نرخ سود بانکی در کشور باالست، افزود: بخش عمدهای از موجران رویکرد سرمایهای و کسب درآمد به بازار اجارهبها را دارند بنابراین ارزش ملک خود را با سود بانکی حاکم بر کشور قیاس میکنند.

وی همچنین با بیان اینکه کاهش سود بانکی در متعادلسازی بازار اجارهبهای مسکن بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مسکن از سال 92 در کشور افزایش پیدا نکرده ولی در مقابل بازار اجارهبها در این بازه زمانی هرساله رشد را تجربه کرده است. این کارشناس بازار مسکن اصلیترین سبب رشد اجارهبها در کشور را افزایش تقاضا و کمبود عرضه مسکن دانست و بر لزوم توجه دولت به ایجاد توازن در این حوزه تاکید کرد.

وی در ادام//ه از انعق//اد 20 هزار قرارداد اجارهبها در تهران و 80 هزار قرارداد در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر رشد اجارهبها در شهرهای کوچک زیر پنج درصد و در شهرهای بزرگ 7 تا 10 درصد است. عقبایی اضافه کرد: قیمت اجارهبها در شهرهای کوچک با توجه به توازن عرضه و تقاضا ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و اجارهبهای سال گذشته باید در شهرهای کوچک لحاظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.