ثبت2 هزار و 406 تخلف سرعت غیرمجاز

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای قزوین از ثبت 2 هزار 406و تخلفسرعتغیرمجازدرمحورهایمواصالتیقزوینطی خردادماه خبر داد. به گزارش »جهان صنعت«، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین اظهارکرد: سامانههای ثبت تخلفات سرعت غیرمجاز اداره کل راهداری و حملونقل و جادهای استانقزویندرخردادماهسالجاریدوهزارو604 تخلفوسایل نقلیه در این زمینه را ثبت کردند.

افشینپیرنونخاطرنشانکرد:سامانههایثبتتخلفات،سامانههاییهستندکهبابهرهگیریازمجموعهای از نرمافزارها و سختافزارها برای تشخیص سرعت و ثبت پالک خودروهای متخلف، عکسبرداری، پردازش و پالکخوان//ی عک//س، مخابره اطالعات عکس و پالک، تهیه بانک اطالعاتی و نهایتا صدور جریمه برای خودروهای متخلف در محورهای مواصالتی استان قزوین به کار گرفته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.