خرید هواپیماهای جدید برای ایران الزم بود

Jahan e-Sanat - - News -

ایرن/ا- نش//ریه آمریکایی فورب//س در تحلیلی با بررس//ی الحاق هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ایران، آن را امری الزم و سودمند دانست. این نشریه در ادامه نوشت: تا پیش از برداشته شدن تحریمها، شرکتهای هواپیمایی ایرانی امکان خرید هواپیماهای جدید یا لوازم یدک//ی ب//رای هواپیماهای خود را نداش//تند و در نتیجه ناچار بودند برخی از هواپیماها را اوراق کرده و از قطعات آنها در تعمیر و تجهیز دیگر هواپیماها استفاده کنند. اگرچه از لحاظ آماری، این شرکتهای هواپیمایی در مجموع 250 فروند هواپیما داشتند اما درعمل تنها 150 فروند از این هواپیماها قابل استفاده بودند.

این نشریه آمریکایی افزود: بستن قرارداد برای خرید هواپیماهای جدید نیاز مبرم صنعت هوانوردی ایران بود. براس//اس آمارهای منتشرشده در تارنمایairfleets.net عمر بیشتر هواپیماهای ناوگان هوایی ایران به بیش از 20 سال میرسید که با توجه به قوانین بینالمللی در مورد رعایت اصل ایمنی، در لیست تحریمهای هوایی قرار گرفته و اجازه پرواز نداشتند. به دنبال این تحریمها، هواپیماهای هواپیمایی »آسمان« و بوئینگ737های شرکت »ایرانایر« از پرواز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسافرگیری در آنها منع شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.