دیدار مدیرعامل شرکت گاز ایالم با روسای ستادی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز استان با روسای ستادی و ادارات گاز نواحی، مسووالن امور مشترکین، امداد و تعمیرات جهت اصالح و بهبود فرآیندهای کاری جلسهای برگزار کردند. به گزارش »جهان صنعت« مدیرعامل شرکت گاز استان در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی سالمتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری و همچنین برای تمامی مسووالن و خادمان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در جهت خدماترسانی به ملت شریف ایران اسالمی از خداوند متعال توفیقات روزافزون را خواستار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.