ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎلي ﺑﻪ ﺑﻮﺭس

سخنگوي كميسيون برنامه مجلس هشدار داد؛

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي كميسيون برنامه مجلس معتقداستكهمشكالتموسساتمالي و اعتباري به بورس سرايت كرده و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد بهطور جد پاسخگوي نحوه عمل خود در حوزه پوليكشورباشند.محمدمهديمفتحدر گفتوگو با ملت ضمن اشاره به كاهش نمادهاي بانكي در بورس گفت: مسايل و مشكالت صندوقها و موسسات مالي و اعتب//اري كه اخيرا پيش آمده بايد به صورت دقيق توسط مسووالن مربوطه كارشناسي شود تا ايرادات و حفرههاي آن براي رفع مشكالت شناسايي شود. نماين//ده مردم تويس//ركان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه مشكالت موسسات مالي و اعتباري به ساير ابعاد اقتصادي همانند بورس سرايت ميكند، افزود: ش//وراي پول و اعتب//ار باالترين مرجع تصميمگيري در سيستم بانكي و پولي كشور بوده و در قوانين به عنوان باالترينمرجعتعيينكنندهسياستهاي پولي ش//ناخته شده اس//ت تا سرعت تصميمگيريها در كشور افزايش يابد. مفتح با تاكيد بر اينكه مسووالن بانك مرك//زي و ش//وراي پ//ول و اعتبار بايد وظايف خود را در حوزه پولي و بانكي به خوبي انجام دهند، ادامه داد:اعطاي مجوز به افرادي كه به دنبال تاسيس موسسه بوده و درصدد جمعآوري س//پردههاي مردم هس//تند، بايد مطابق با ش//رايط مصوب شوراي پول و اعتبار انجام شود و اين موسسات بايد مبالغي از نقدينگي را داشته باشند تا بتوانند مجوز اخذ كنند. وي يادآور شد: شوراي پول و اعتبار بايد هيات موسس اين موسسات را تاييد كند و مديران اين موسس//ات به تاييد بانك مركزي برسند و بانك مركزي بر فعاليت آنها نظارت كند و اگر مش//كلي در اين موسسات ايجاد شود بايد اين مساله ابتدا در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به صورت غيرعلني بررسي شود و بدون ايجاد تنش اين مس//ايل بررسي شود. مفتح با بيان اينكه متاس//فانه اقدامات الزم و قانوني توسط شوراي پول واعتبار و بان//ك مركزي در حوزه پولي و بانكي انجام نشده است، افزود: بانك مركزي و ش//وراي پول و اعتبار بايد به طور جدي پاسخگوي نحوه عمل خود در حوزه پولي كشور و همچنين نگرانيهاي ايجادشده در جامعه و مردم باش//ند و پاسخ دهند كه چرا نتوانستهاند اين پديده و بحران را مديريت كنند؟ چرا به چنين موسساتي مجوز دادهاند و آيا در اين مجوزها ضوابط رعايت شده است؟ وي با اشاره به اينكه مشكالت موسسات مالي و اعتباري در بورس و شاخصهاي آن تاثير ميگذارد، ادامه داد: مسووالن بانك مركزي و مرجع سياس//تگذاري حوزه پولي و بانكي كه شوراي پول و اعتبار است، بايد با رعايت ضوابط و مقررات مش//كالت موسسات مالي و اعتباري و همچنين نگرانيهاي مردم را رفع كنند. سخنگوي كميسيون برنامه،بودجهومحاسباتمجلسشوراي اس//المي تصريح كرد: مس//ووالن بايد اقدامات كوتاهمدت و بلندمدت را در كنار يكديگر براي حل مشكالت موسسات مالي و اعتباري به كار گيرند. چشماندازتاالر در همين حال يك كارش//ناس بازار سرمايه با اش//اره به اينكه كاهش چند درصدي نرخ س//ود بانكي، نقدينگي را به سمت بورس سرازير نميكند، گفت: كاهش نرخ س//ود بانكي زماني ميتواند خبر خوبي براي معاملهگران باش//د كه در پ//ي آن بهره تس//هيالت اعطايي به صنايع نيز كاهش يابد. رضا رحمتي در گفتوگو با تس//نيم ضم//ن بيان اينكه كاهش معامالت در بازار داليل مختلفي دارد،گفت:اتفاقخاصيدركليتاقتصاد كشورنيفتادهكهبورسبخواهدازآنتاثير بپذيرد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: از سوي ديگر با توجه به برگزاري فصل مجامع ش//ركتها و نيز توقف نمادهاي معامالتي، بخشي از نقدينگي سهامداران در بازار متوقف شده كه اين موضوع نيز بر كاهش حجم و ارزش معامالت اثرگذار اس//ت. وي اضافه كرد: طي چند س//ال گذش//ته توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي در بورس به يكي از مشكالت اساسياينبازارتبديلشدهاستكهبنابر پيشبينيها و برنامههاي سازمان بورس، قرار است اتفاقاتي در اين زمينه بيفتد كه ميتواند گرهگشاي بخشي از مشكالت كنوني بازار س//هام باشد. رحمتي گفت: نقدشوندگي يكي از خصوصيتهاي بازار سرمايه است و مادامي كه نقدينگي وارد شده به اين بازار براي خروج با مشكالتي همچونتوقفطوالنيمدتنمادهامواجه باشد،نبايدمنتظرورودنقدينگيجديدبه بورس بود. وي ادامه داد: مواردي همچون بالتكليفيصنايعيچونپااليشگاهيهادر خصوص نرخ خوراك هم از ديگر عوامل منفي اثرگذار بر معامالت بورس است كه حل مشكالت زيربنايي صنايع تا حدود بس//ياري ميتواند بر بازار سهام اثرگذار باشد.اينكارشناسبازارسرمايههمچنين از مواردي چون كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر معامالت بورس ياد كرد و افزود: البته در حال حاضر شرايط اين بازار به گونهاي نيس//ت كه با كاهش چند درصدي نرخ سود بانكي نقدينگي از بانكها به سمت بورس سرازير شود. با وجود اين كاهش نرخسودبانكيزمانيميتواندخبرخوبي برايمعاملهگراندربورسباشدكهدرپي آن بهره تسهيالت اعطايي به صنايع نيز كاهشيابدواينتسهيالتدركوتاهمدت به دس//ت فعاالن صنايع برس//د. وي در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط كنوني عرضههاياوليهميتواندبهرونقمعامالت بورس بينجامد اذعان داشت: بدون شك عرضههاي اوليه يكي از راهكارهايي است كه ميتواند موجب تحرك نقدينگي در بازار شود هرچند در چند ماه گذشته بازار سهام عرضه اوليهاي به خود نديده است و از سوي ديگر گويا متوليان بازار سهام نيز برنامه خاصي در اين زمينه ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.