تاييدافزايشسرمايه72 درصدي»دتوليد«

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه 27 درصدي شركت داروسازي توليد دارو موافقت كرد. افزايش سرمايه شركت داروسازي توليد داروازمبلغ003 ميلياردريالبهمبلغ083 ميلياردريالازمحلمطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه شركت داروسازي توليد دارو به منظور اجراي طرح بهسازي و نوسازي در جهت رعايت الزامات جي ام پي خواهد بود. همچنين در صورت صدور مجوز افزايش سرمايه چند مرحلهاي مجمع عمومي فوقالعاده، اين شركت ميتواند با انجام افزايش س//رمايه از مبلغ 380 ميليارد ريال به مبلغ 460 ميليارد ريال از محل موافقت و اختيار عملي كردن آن را به مدت دو سال به هياتمديره تفويض كند تا هيات مديره شركت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي كردن آن اقدام كند. افزايش س//رمايه »دتوليد«، حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكانپذير خواهد بود. عدم افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.