پذيرهنويسي058 ميلياردريالي

Jahan e-Sanat - - News -

پذيرهنويس//ي اوراق اجاره ش//ركت واس//ط مالي مهر سوم )با مس//ووليت محدود( با حجم 850 ميليارد ريال از ديروز آغاز ش//ده و تا فردا به مدت س//ه روز كاري از طري//ق بورس اوراق بهادار ته//ران ادامه دارد. به گزارش س//مات، مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه گفت: پذيرهنويسي اوراق اجاره شركت بازرگاني سايپايدك در نماد «1404كديص» ديروز در بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. وي اظهار داشت: اين اوراق چهار ساله و مواعد پرداخت سود آن هر سه ماه يكبار است. متعهد پذيرهنويس و بازارگردان اوراق تامين سرمايه آرمان است. محسني خاطرنشان كرد: نرخ سود اين اوراق ساالنه 18 درصد به صورت روزشمار است. در ضمن ضمانت اين اوراق بر عهده بانك تجارت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.