افزايش سرمايه 20 درصدي »سيدكو«

Jahan e-Sanat - - News -

شركت س//رمايهگذاري و توسعه صنايع سيمان پيشنهاد افزايش س//رمايه 800 ميليارد ريالي، معادل 25 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده پيشنهاد داد. شركت سرمايهگذاري و توسعه صنايع سيمان اعالم كرده اس//ت برنامه افزايش س//رمايه از مبلغ چهار هزار ميليارد ريال به چهار هزار و 800 ميليارد ريال را دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش س//رمايه »سيدكو« از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي به منظور اصالح س//اختار مالي كه 26 ديماه 1395 به تصويب هياتمديره رس//يده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. بديهي است افزايش سرمايه ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.