موج گرانی در بازار میوه و ترهبار

مصرفکننده تاوان ناکارآمدی تنظیم بازار را میدهد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگانی- طی ماههای اخیر همواره با بازار پرتالطم کاالهای اساسی و محصوالت پرمصرفی مانند گوش//ت، م//رغ، برنج ...و مواجه بودیم در حالی که به نظر میرسید بازار میوه و ترهبار نسبت به دیگر بازارها، از ثبات یا آرامش برخوردار است اما گش//ت و گذاری در بازار نشان میدهد که عالوه بر گرانی برخی از اقالم میوه و ترهبار و همچنی//ن نوبرانهها، در برخی از مغازههای سطح شهر، میوههای خارجی نیز با قیمتهای باورنکردنی به فروش میرسند. این در حالی است که عالوه بر کمبود نظارتها برای برخورد با گرانفروشی و عرضه میوههای قاچاق در مغازهها، سیاستهای وزارت کشاورزی نی//ز برای تغییر الگوی کش//ت و الگوی مصرف محصوالت کشاورزی و همچنین طرحبرنامهمناسبتولیدبرایکشاورزان، چندانمناسبنبودهاست. پیازازموزگرانترشد بر همین اس//اس بازار میوه و ترهبار در حالی با عرضه اقالم جدید و نوبرانه تابستانی همراه شده است که برخی از اقالم پرمصرف میوه و ترهبار مانند پیاز با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو شده است. قیمت هر کیلو پیاز در یک ماه و نیم گذشته یکباره به سه تا چهار هزار تومان رس//ید که با ورود پیاز اصفهان نرخ این محصول اندکی کاهش یافت. اما بار دیگر قیمت این محصول عالوه ب//ر کمبود در میادین میوه و ترهبار باال رفته اس//ت و با نرخهای بیش از چهار هزار تا 4800 تومان عرضه میش//ود. در همی//ن خصوص ب//ه تازگی رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعالم کرد که کشاورزی و تولید سنتی دلیل اصلی گرانی محصوالت کشاورزی مانند پیاز اس//ت و کشاورز هرگاه از تولیدش سود مناسبی نمیبرد سال آینده دیگر آن را نمیکارد.

افزایش دوباره قیمت، مقطعی است

این در حالی اس//ت که نایبرییس اتحادیه میوه و سبزی تهران معتقد است، افزایش دوباره قیمت پیاز مقطعی است و با ورود محصوالت اصفهان نرخ آن کاهش مییابد.اسداهللکارگر،قیمتهرکیلوگرم پیاز زرد و شیری را در میادین میوه و ترهبار بین 20 تا 32 هزار ریال اعالم کرد که با سود53 درصدیدرخردهفروشیهاعرضه میشود. وی اظهار داشت: اکنون کل پیاز مورد نیاز کشور از شهرستانهای دزفول و اصفهانتامینمیشودکهکافینیستلذا اینمحصولهمچنانباقیمتباالبهدست مصرفکنندهمیرسد.ویپیشبینیکرد با افزایش عرضه پیاز از شهرستان اصفهان در روزهای آینده، مشکل افزایش قیمت مقطعی آن برطرف شود. نیازبهتوجهوزارتکشاورزی همچنین رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی هم در این رابطه اعالم کرد که قیمت پیاز به دلیل کمبود تولید و عرضه نس//بت به تقاضا از موز در بازار پیش//ی گرفته است، به طوری که در حال حاضر ه//رکیلوگرمموزح//دود0053 تومان وه//رکیلوگرمپیازحدود0583 تومان فروختهمیشود.

رضانورانیگفت:شایدبخشیازگرانی پیاز در بازار به داللی و واسطهگری ارتباط پیدا کن//د اما نمیت//وان آن را به گردن دالالن انداخت چراکه هماکنون تولید و عرضه پیاز در بازار نسبت به تقاضا کمتر شدهوکمبود،عاملاصلیگرانیاست.در سالهایگذشتهشاهدبودیمکهتولیدپیاز بهشدتافزایشیافتهبودوآنقدرمحصول روی دست کشاورز ماند که بخشی از آن معدومشد.

وی افزود: هنگامی که کشاورز با ضرر و زیان ناشی از فروخته نشدن محصول یا قیمت بسیار ناچیز آن مواجه میشود، در فصل بعدی کشت، قطعا آن محصول را نمیکاردیاکشتخودرابهشدتکاهش میدهد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیانهای کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند.

نوران//ی تاکی//د ک//رد: وزارت جهاد کش//اورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصوالت کشاورزی موظف است یک بار برای همیشه الگوی کشت و مصرف محص//والت کش//اورزی را با محاس//به معیارهای//ی مانند میزان مص//رف آب و میزانتقاضایداخلیتغییردهدکهالبته این الگوی کشت درباره محصوالتی مانند سیبزمینیوپیازقابلیتاجراداردوبرای محصوالت باغی که با افزایش تولید بیش از نیاز داخلی مواجه میشوند، باید به فکر صادراتباشیم.

رون/د روب/ه رش/د ص/ادرات محصوالت کشاورزی به قطر

رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی همچنین ب//ا بیان اینکه ص//ادرات این محصوالت به قطر روند رو به رشدی دارد، گفت: دلیل گرانی پیاز صادرات نیس//ت چونایرانبهقطرپیازصادرنمیکند.این در حالی است که بزرگترین تولیدکننده پیاز، هندوس//تان اس//ت که به قطر نیز صادرات انجام میدهد.

رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی گفت: پیاز ایرانی با قیمتهای فعلی توان رقابت در کشورهای هدف را ندارد چراکه ما میبینیم در س//طح شهر قیمت موز از پیاز ارزانتر اس//ت بنابراین کشورهای واردکنن//ده با این قیمتهای گران از ما پیازنمیخرند.

نورانیبابیاناینکهصادراتمحصوالت کشاورزی ایران به کشور قطر از روند رو به رش//دی برخوردار است، اظهار داشت: صادرات محصوالت کشاورزی ما از نقاطی مانندبوشهر،فارس،تهرانوبندرعباسبه قطرانجاممیشودومحصوالتیکهبهاین کشورصادرمیشود،بیشترشاملسبزی، صیفیومیوههایفصلیاست.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما این بود که دولت به فراهم شدن زیرساختهای صادرات//ی کمک میکرد ک//ه صادرات ب//ه قطر با لنج انجام نش//ود؛ ادامه داد: با توجه به اینکه لنج یک صنعت قدیمی و کهنه است، وقوع یک طوفان در آبهای خلیجفارسمیتواندچندروزروندصادرات ما را به تاخیر بیندازد و در نتیجه این امر کاالی ایران//ی کیفیت خود را از دس//ت خواهد داد.

رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی تصریح کرد: همانطور که اش//اره ش//د، انتظ//ار میرفت در همین فرصت کوتاه دولت کمک میکرد تا زیرس//اختهای صادراتی مناسب فراهم شود اما هنوز این کار انجام نشده است.

نورانیافزود:بخشخصوصیواتحادیه موفق ش//دند در همی//ن فرصت کوتاه شناورهایی را تهیه کنند که این شناورها حدود01 کانتینریخچالیباخودراحمل میکنند و با توجه به اینکه این کانتینرها پرمیروندوخالیبرمیگردندصادرکننده مجبور به پرداخت هزینه اضافی اس//ت برای اینکه کیفی//ت کاالی صادراتیاش بهترباشد.

وی با بیان اینکه صادرات ما هماکنون هم از طریق هوایی و هم از طریق دریایی در حال انجام است، گفت: انتظار میرفت کشتیرانیوالفجرکهدربوشهرمستقراست این حرکت را زودتر شروع میکرد اما این اقدامباتاخیرانجامشد؛دلیلاینامرنیزآن است که قطریها هنوز به شرکت والفجر پاسخ نداده و مجوزی صادر نکردهاند در نتیجه شناورهای گوناگونی که اتحادیه و صادرکنندگان تهیه کردهاند از این مسیر به صادرات خود ادامه میدهند.

قیم/ت ان/واع می/وه و ترهبار تابستانی

بازار میوه و ترهبار که این روزها با گرم شدن هوا رفتوآمد و تقاضای بیشتری را ب//ه خود میبیند با عرضه محصوالت نوبرانه تابستانی از جمله زردآلو، شلیل، آلو، شبرنگ، آلبالو و گیالس همراه شده اس//ت که در میان محصوالت نوبرانه به طورمتوسطهرکیلوگرمآلبالو01 هزار تومان، گیالس 12 هزار تومان، ش//لیل 7000 تومان،شبرنگ0006 تومانوآلو قرمز0057 تومانقیمتدارد؛قیمتهایی که تقریبا نسبت به روزهای قبل شکسته شدهودرمقایسهباروزهایاولعرضهشان متعادلترشدهاست.

در میان دیگر محصوالت، سیب قرمز کیلویی0055 تومان،سیبزردکیلویی 5000 تومان،انگورکیلویی0005 تومان، موزکیلویی0004 تومان،بهکیلویی01 هزارتومان،نارگیلکیلویی0006 تومان، خیاردرختیکیلویی0003 تومان،خیار بوتهایکیلویی0053 تومانوآناناسبه عنوان گرانترین میوه کیلویی 15 هزار تومانفروختهمیشود.

در می//ان اقالم مختل//ف ترهبار نیز س//یبزمینی کیلوی//ی 2000 تومان، گوجهفرنگیکیلویی0003 تومان،لیمو ترشکیلویی21هزارتومان،فلفلدلمهای کیلویی0003 تومانوبادمجانکیلویی 2000 تومان قیمت دارد. در میان سایر اقالممیوهچغندرکیلویی0002 تومان، هندوانه0001 تومان،کاهوکیلویی0002 توم//ان و هویج کیلوی//ی 2000 تومان فروختهمیشود.

امادراینمیانپیازباافزایشچشمگیر قیمت همراه شده اس//ت؛ به طوریکه ش//اهد افزایش بیش از دو برابری قیمت این محصول هستیم که دلیل آن از سوی مغازهداران، صادرات آن عنوان میشود اما رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی میگوید کشاورزی و تولید سنتی دلیل اصلی گرانی پیاز است.

در ح//ال حاضر ه//ر کیلوگرم پیاز 3500 تا 4000 تومان در بازار مصرف عرضه میشود درصورتیکه پیش از این کیلوی//ی 1500 تا نهایتا 2000 تومان قیمت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.