گالیه تولیدکنندگان از کسادی بازار لوازم خانگی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

با اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی اغلب از رکود و بازار کساد خبر میدهند و چندان از وضعیت خرید و فروش راضی نیستند ام//ا طی ماههای اخیر، بارها رییس اتحادیه فروش//ندگان لوازم خانگی اعالم کرده است: در حال حاضر صحبتهای متعددی مبنی بر رکود بازار مطرح میشود، اما اعتقادی به رکود نداشته و در صنف خود باید بگویم در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن با رشد تولید مواجه بودیم و این تولید در صورتی رشد داشته که صادرات ما محدود بوده و صادرات چندانی نداشتهایم. این در حالی است که به گفته وی، برخی از برندها مانند سامسونگ و الیجی در ایران به تولید پرداختهاند و یا به طور مثال شرکت بوش آلمان با بوتان مذاکراتی انجام داده تا به صورت مشترک آبگرمکن دیواری تولید کنند. در این میان برخی کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که تولیدکنندگان لوازم خانگی با برندهای معتبر که تولیداتی متناسب با سلیقه مشتری داشته و دارای کیفیت مناسب و گارانتی و خدمات پس از فروشاند، از بازار خود راضی هستند. بنابراین اگر کاالیی فروش مناسب ندارد، به این دلیل اس//ت که نمیتواند این خدمات را به مشتری ارائه دهد.این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، شاید دلیل آن که همکاران ما از رکود گالیه دارند این است که شیوههای فروش تغییر کرده و بسیاری از مردم عالقهمند به خرید قسطی کاال هستند و این نیاز در برخی از فروشگاههای بزرگ و شرکتهای تعاونی که خریدار در آنها کار میکند تامین میشود. بر همین اساس مردم در موارد متعدد به فروشندگان لوازم خانگی مراجعه نمیکنند و همکاران ما صحبت از رکود میکنند، اما در واقع آنچه باعث افزایش تولید شده خرید مردم بوده و در بازار تقاضا وجود دارد، هرچند باالبودن عرضه در قیاس تقاضا باعث میشود عدهای برای خریدار فرش قرمز پهن کنند. بیتوجهی به خدمات پس از فروش محم//د طحانپور همچنین با تاکید بر بهبود کیفیت لوازم خانگی ایرانی در سالهای گذشته اظهار کرد: اکنون آنچه مشکل اصلی برندهای داخلی به شمار میرود، نبود گارانتی یا ضمانت تعویض کاالست. وی به مش//کالت پیشروی برندهای ایرانی اش//اره و عنوان کرد: تولیدکنندگان دنیا به این سمت رفتهاند که اگر کیفیت کاالی خریداری شده به هر دلیلی مورد رضایت مشتری نبوده و حتی در حد اندک کاال با مشکلی مواجه بود، آن را تعوی//ض کنند ام//ا در ایران چنین امکانی در نظر گرفته نمیشود تا فرد بتواند دستگاه مربوطه را تعویض کند.طحانپور در ادامه به بحث تعمیر لوازم در دوره گارانتی پرداخت و گفت: در بسیاری از موارد تعمیرکارانی که به خانههای مردم مراجعه میکنند برخورد خوبی نداش//ته و اطالعات مناسب در اختیار مشتری قرار نمیدهند. گاه نیز شرایط به گونهای است که خود شرکتهای تولیدکننده اطالعات مناسبی در اختیار خریداران نمیگذارند که در صورت ایجاد مش//کل برای کاالی خریداری ش//ده مردم بدانند با چه ش//مارهای و چگونه با شرکت سازنده کاال در تماس باشند.

وی عنوان کرد: گاه//ی تولیدکنندگان ایرانی اینگونه فکر میکنند که به محض فروش کاال فعالیت آنها تمام میشود و بر همین اساس از پرداخت برخی هزینهها سر باز میزنند، در حالی که شرکتهای مطرح میدانند برای ثبات در بازار باید به گونهای فعالیت داشته باشند که هزینه مردم را افزایش ندهند. همکاری برای تولید آبگرمکنهای دیواری رییس اتحادیه فروش//ندگان ل//وازم خانگی در عین حال به کیفیت باالی ایران در تولید برخی محصوالت مانند آبگرمکنهای دیواری و اجاقگاز اشاره کرد و به ایسنا گفت: در بخش تولید اجاق گاز خط تولیدی در ایران ایجاد شده که حتی کارخانه بوش آلمان هم چنین خط تولیدی ندارد، در مورد قیمت هم شاید قیمت این کاال یکسوم قیمت بوش باشد. در بحث آبگرمکن دیواری نیز در سطح عالی قرار داریم و در این زمینه حتی به کشورهای اروپاییصادراتداریم.دربخشهاییمانندیخچالفریزروماشین لباسشویی نیز طی این سالها پیشرفتهای خوبی داشتهایم و به همین دلیل برخی تولیدکنندگان ایتالیایی برای تولید راهی ایران شدهاند تا بتوانند در ایران ماشین لباسشویی تولید کنند یا به طور مثال شرکت بوش آلمان با بوتان مذاکرتی انجام داده تا به صورت مشترک آبگرمکن دیواری تولید کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطمئن هستم طی دو سال آینده سامسونگ نیز در ایران کاالهایی با هدف صادرات تولید خواهد کرد و در چنین ش//رایطی به وضوح مش//اهده میشود که اگر تولید در ایران از حالت زیرپلهای خارج شده و شرایط مناسبی را تجربه کند و افراد به جای هزینهکرد وامهای تولید در بخشهای غیرمولد، آن را ص//رف واردات تکنولوژی کنند امکان رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا نیز وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.