برنجخارجیمهمانسفرهکمدرآمدها

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- در حال حاضر به دلیل بازار نابسامان برنج و گرانی این محصول، مردم به ناچار برنجهای خارجی را تنها به علت ارزانی انتخاب میکنند در صورتی که کیفیت برنجهای خارجی به هیچ وجه قابل رقابت با برنجهای ایرانی نیستند. در همین رابطه نماینده مردم سپیدان در مجلس گفت: برخی با ورود برنجهای خارجی قاچاق یا با واردات بیرویه بازار را از تولیدات خارجی در این عرصه اشباع میکنند، که این امر بازار برنج داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.عالءالدین خادم تصریح کرد: شهروندان اطالعات علمی و جامعی در زمینه کیفیت برنجهای خارجی در دسترس ندارند و تنها برای اینکه بتوانند دخل و خرج اقتصادیش//ان را با تامین برنج مصرفیشان تطبیق دهند، برنجهای خارجی را در سفره غذایشان قرار میدهند.وی ادامه داد: دولت باید برای ثبات بازار برنج داخلی مانند عرضه و توزیع گندم حرکت کند تا عالوه بر حذف دالالن بتوان با نرخ عادالنه و به طور مستقیم برنج را از کشاورز خریداری کرده و کشاورز به دولت تنها برای فروش محصوالتش اعتماد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.