موافقتنامهترجیحیپایلوتبینایرانواوراسیا

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- آنطور که معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرده اس//ت، این وزارتخانه قصد دارد تا پایان امس//ال یک موافقتنامه موقت پایلوت در زمینه منطقه آزاد تجاری با ایران منعقد کند.الکسی گروزدف در این مورد بیان کرده است: در حال حاضر مذاکرات بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در مورد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی پایلوت در حال انجام است. در واقع اینها مذاکرات مرسومی در زمینه منطقه آزاد تجاری نیستند، زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست. اما انعقاد ی//ک موافقتنامه )تجارت( ترجیحی که منجر به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ش//ود، از همان ابتدا هدف این مذاکرات بوده است.وی در ادامه اظهار کرد: طرفهای دخیل، در حال مذاکره در مورد فهرست کاالهایی هس//تند که قرار است از شرایط تجاری ویژهای برخوردار شوند. موضع کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در این زمینه متحد و یکسان است. به دلیل اینکه این فهرست همچنان موضوع مذاکرات است، فهرست مذکور هنوز نهایی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.