هدفگذاری دولت در حوزه فرش

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-معاوناولرییسجمهورورییسستادفرماندهیاقتصادمقاومتی »برنامهاشتغالفراگیردرسال6931«راابالغکردکهدراینبرنامه،02 هزار شغلبرایفرشدستبافپیشبینیوتکلیفشدهاست.اسحاقجهانگیری در ابالغیهای به همه دستگاههای اجرایی، تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنوان »برنامه اشتغال فراگیر در «1396لاس را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان079 هزار نفر در سال69 ابالغ کرد. در این تصویبنامه، »فرش دستباف« در میان رستههای منتخب بخش »صنعت، مع//دن و بازرگانی« قرار دارد و در هدفگذاری کمی این بخش برای فرش دستبافتعداد02 هزارشغلجدیدپیشبینیوتکلیفشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.