بازار در كما

بزرگترين كاهش قيمت نفت نسبت به دو دهه گذشته رقم خورد؛

Jahan e-Sanat - - News -

اوپكيهاوغيراوپكيكهبهاميدتنظيمبازارجهاني ومتناسبكردنعرضهوتقاضاباهدفافزايشقيمت جهانينفتپايميزمذاكرهرفتندوبرتصميمكاهش توليد،مهرتاييدوسپستمديدزدندگماننميكردند كه با اين تصميمشان وارد يك هزارتوي بي سر و ته ميشوند كه پا به پاي افزايش قيمتها، توليد نفت شيل آمريكا نيز افزايش پيدا كند.

نفت روز جمعه در پي انتشار آمار كاهش شمار دكلهاي حفاري نف//ت آمريكا و تقاضاي قويتر از سويچين،برايهفتمينروزمتواليافزايشيافتاما شش ماه نخست سال ميالدي جاري را با بزرگترين كاهشقيمتنيمهاولس//الازسال8991 بهاين طرف به پايان برد.

نفتوستتگزاساينترمدييتآمريكابرايتحويل دراوتدربازارنيويورك11/1 دالريا5/2 درصدرشد كرد و در 46/04 دالر در هر بشكه بسته شد.

بهاي معامالت اين بازار در سه ماهه دوم حدود 9 درصدكاهشداشتو3/41 درصدكاهشبراينيمه اول سال را ثبت كرد. نفت وست تگزاس اينترمديت 4/7 درصد براي كل ماه ژوئن كاهش يافت اما هفت درصد رشد هفتگي داشت.

نفت برنت براي تحويل در اوت در بازار لندن، 50 سنتيا1/1 درصدافزايشيافتودر29/74 دالردر هربشكهبستهشد.بهايمعامالتتحويلسپتامبردر اين بازار 1/14 دالر يا 2/4 درصد افزايش يافت و در 48/77 دالر در هر بشكه بسته شد. برنت از ابتداي سال7102 تاكنونحدود2/41 درصدكاهشقيمت داشته است. حجم معامالت در آستانه تعطيالت روز استقالل آمريكا در پايان هفته اندك بود.

نف//ت دو هفته قبل تح//ت تاثير افزايش توليد آمريكا كه نگرانيها را نسبت به اشباع عرضه در بازار جهانيتشديدكرد،بهپايينترينقيمت01 ماهاخير سقوط كرده بود اما قيمتهاي نفت روز چهارشنبه پس از اينكه آمار رسمي نشان داد توليد نفت آمريكا در هفته پيش 100 هزار بشكه كاهش يافته است، بهبود پيدا كرد.

براساس گزارش رويترز، توليد نفت آمريكا به مدد فعاليتشركتهايحفاريشيلبيشاز01 درصد دريكسالگذشتهافزايشيافتهوبه53/9 ميليون بشكهدرروزرسيدهكهنزديكبهسطحتوليدعربستان سعودي است. تحليلگران بر اين باورند كه توليد رو به رشد آمريكا بازارها را در التهاب نگه خواهد داشت. شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد بهبود فناوري و كارآمديكمككردهبسياريازفعاالنشيلدرپايين 40 دالر در هر بشكه همچنان سودآور بمانند.

نظرسنجي ماهانه رويترز براي قيمت نفت نشان داد تحليلگران قيمتهاي مورد پيشبيني را دوباره كاهش دادهاند. متوسط قيمت مورد پيشبيني براي نفت وست تگزاس اينترمدييت و برنت در سال7102 بيشاز2دالرنسبتبهماهقبلكاهشيافت.

تحليلگران بانك آمريكا مريل لينچ قيمت مورد پيشبينيبراينفتبرنتدرس//ال7102 رااز45 به05 دالردرهربشكهتنزلدادند.همچنينقيمت هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت را از 52 به 47 دالر كاهش دادند. اين تحليلگران به توليد رو به افزايش ليبي و نيجريه و همچنان افزايش توليد شيل آمريكا به همراه رشد ضعيفتر تقاضا به عنوان داليل تصميمخوداشارهكردند.بهگفتهايگورسچينرييس كمپاني»روسنفت«قيمتنفتگرانديگربهگذشته تعلق دارد. وي افزود: دوران قيمت نفت ارزان تا زمان زياديادامهخواهدداشت،نوساناتدربازارهايجهاني تا حد قابل مالحظهاي رشد پيدا كرده است و وضعيت عدم ثبات قيمت همينطور باقي خواهد ماند.

اين مقام روس تاكيد كرد كه سرعت رشد اقتصاد جهان//ي كاهش يافته اس//ت و انتق//ال از مواد خام هيدروكربني به منابع تجديدپذير انرژي بسيار گران تمام خواهند شد، با اين حال همچنان قادر به تامين ابعادالزمجهتجايگزينيمنابعسنتينيستيم.

به گفته سچين تا س//ال 2050 ميالدي انرژي فسيلي مورد نياز خواهد بود. با اين حال اگر قيمت 40 دالر در هر بشكه نفت براي مدت زيادي ادامه پيدا كند،نيميازتوليداتنفتيدرجهانباخسارتروبهرو خواهند شد. از سويي عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه تعداد اين چاهها به صورت بيسابقهاي افزايش يافته اس//ت، گفت: چند هزار چاه در مدت كوتاهيميتواندبهبهرهبرداريبرسدكهصفيازعرضه نفت را تداعي ميكند. حسين اميريخامكاني عنوان كرد: در چنين حالتي در بازار عرضه براي جبران اين فضاي رواني و فيزيكي ميطلبد كه اوپك و شركاي غيراوپكي مانند روسيه بيش از توافق اخير به كاهش توليد تن دهند كه قدري سخت به نظر ميآيد.

رييس مجمع نمايندگان استان كرمان افزود: اگر روند به همين روال پيش برود قيمتها افت بيشتري خواهد داشت و سال آينده سالي سخت بهخصوص براي اوپكيها خواهد ش//د. لذا نفت ش//يل يا توليد غيرمتعارف واقعيتي شده است كه به اپك تنه ميزند و توليدكنندگان نوظهوري در حال رشد هستند و اين قدرت چندين ساله نفتي اپك را متزلزل كرده است.

وي ب//ا اش//اره به اينكه اوپ//ك بايد طرحي نو در ان//دازد، تصريح كرد: البته بعد از اجالس اخير اپك چند ش//وك نفتي ديگر هم به بازار وارد شد. در فاصل//ه كوتاهي از اين اجالس آمريكا از پيمان پاريس خارج شد و نگراني خود را در توليد DUC از ديد ديدهبانان زيستمحيطي كاهش داد كه اثر خود را در كاهش قيمتها گذاش//ت. اين اتفاقات درحالي رخ داده است كه طبق آخرين آمار اعالم ش//ده پايبندي توليدكنندگان نفت عضو اوپك و غيراوپك به توافق كاهش توليد در ماه مي به 106 درصد رس//يد كه باالترين حد از زمان اجراي اين توافق بود. پايبندي اوپك به توافق كاهش توليد در ماه مي 108 درصد و پايبندي كشورهاي غيراوپك 100 درصد بوده است.

اعضاي اوپك درحالي براي تاثير تصميمشان در بازار دس//ت به دامان زمان ش//دهاند كه هفته گذش//ته اعالم شد شركتهاي انرژي آمريكايي با وجود سقوط قيمتهاي نفت به پايينترين سطح در 10 ماه گذش//ته براي بيس//ت و سومين هفته متوالي به ش//مار دكلهاي حف//اري افزودند و به روند احياي يكساله فعاليت حفاري ادامه دادند.با اينهمه برخي از تحليلگران بر اين باورند كه كاهش مذك//ور موقتي و به دليل توفاني بود كه از خليج مكزيك عبور كرد. اما ساير تحليلگران ميگويند روند رو به رشد توليد ممكن است بهزودي آهسته ش//ود و كاهش دكلهاي حف//اري آمريكا بر اين حقيق//ت صحه ميگ//ذارد. با وج//ود بهبود اخير قيمتها، سرمايهگذاران نسبت به تثبيت بازارهاي نفت بدبين ماندهاند زيرا انتظار ميرود توليد نفت ليبي و نيجريه كه از اعضاي اوپك هستند اما در توافق كاهش توليد اين سازمان مشاركت نداشتهاند، افزايش پيدا كند.

در اين راستا شركت خدمات انرژي »بيكر هيوز« اعالم كرد شركتهاي حفاري نفت آمريكا در هفته منتهيبه32 ژوئن،11 دكلاضافهكردندومجموع دكله//اي حفاري نفت را به 758 حلقه رس//اندند ك//ه باالترين مي//زان از آوريل س//ال 2015 به اين طرف است.

شماردكلهايحفاريبيشازدوبرابرمدتمشابه سال گذشته است كه تنها 330 دكل حفاري فعال وجود داشت. شركتهاي حفاري نفت آمريكايي از ابتدايژوئنسال6102،در25 هفتهاز65 هفتهبه شمار دكلهاي حفاري اضافه كردهاند.

كارشناسان نيز براس//اس اخبار رسيده از سوي ش//ركتهاي آمريكايي بر لزوم برگزاري جلسه بين اعضاي اوپك، پي//ش از موعد، تاكيد دارند و بر اين باروند اوپك براي تاثيرگذاري در بازار جهاني نفت بايد يك برگ برنده رو كند.

به گفته آنها سرعت افزايش نفت شيل آمريكا بيش از پيشبيني بوده و كاهش توليد اعضاي اوپك يك تيغ دولبه اس//ت زيرا افزايش قيمتها باعث افزايش سرعت توليد نفت شيل آمريكا ميشود.

همه اين تفاس//ير حاكي از آن است كه اوپك در سختترين روزهاي عمر خود به سر ميبرد و عالوه بر دغدغه قيمت نفت، با مشكالت سياسي بين اعضا نيز دس//ت به يقه است، به همين دليل اين پرسش از سوي برخي صاحبنظران مطرح شده اس//ت كه آيا توافق جاري اوپك براي تاثيرگذاري در بازار كافي است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.