مذاكراتي براي سرمايهگذاري توتال فرانسه در پتروشيمي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزها مذاكراتي به موازات نهايي ش//دن امضاي قرارداد توس//عه فاز 11 پارس جنوبي با كنسرسيومي به رهبري شركت توتال، به منظور امضاي قرارداد سرمايهگذاري اين شركت فرانسوي در صنعت پتروشيمي ايران در حال انجام است.

شركت توتال فرانسه كه اين روزها در همكاري نزديك با شركت ملي نفت ايران در حال نهايي كردن قرارداد فاز 11 پارس جنوبي اس//ت، بهطور موازي مذاكراتي را براي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران دارد.

درپايانسال49 شركتمليصنايعپتروشيميايرانوشركتتوتالفرانسه به منظور ساخت يك مجتمع پتروشيمي كه با مشاركت بخش خصوصي ايران و اين شركت فرانسوي اجرا شود، يك تفاهمنامه همكاري امضا كردند.

به گزارش تسنيم، براساس توافق اوليه اين مجتمع پتروشيمي شامل يك واحد كراكر بخار

(Steam-Cracker) در منطق//ه س//احلي با مقياس جهاني و برپايه تركيب//ي از خوراك اتان، نفتا، الايج//ي و ديگر خوراكهاي مايع موجود خواه//د ب//ود. اين مجتمع افزون ب//ر واحد كراكر، واحدهاي پاييندس//تي مربوط//ه را براي عرضه محصوالت خ//ود در بازارهاي داخلي و بينالمللي شامل خواهد شد.

تبديل اين تفاهمنامه به قرارداد كه با گذشت حدود يك سال و نيم هنوز به مرحله امضاي قرارداد نرس//يده، بيشتر از آنچه زمان براي مطالعه و بررسي نياز داشته باشد، به دليل همراهي مديران شركت فرانسوي توتال با طرحهاي تحريمي آمريكا عليه ايران به تاخير افتاده است.

با اين وجود اين روزها مذاكراتي به موازات نهايي شدن امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي با كنسرسيومي به رهبري شركت توتال، به منظور امضاي قرارداد س//رمايهگذاري اين شركت فرانس//وي در صنعت پتروشيمي ايران در حال انجام است و ديدارهاي دوجانبهاي بين مديران و كارشناسان اين شركت فرانسوي با مديران و كارشناسان وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.