سياسي كردن قراردادهاي نفتي به زيان كشور

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت »بايد نشان دهيم ايران محيطي سالم و ايمن براي سرمايهگذاري خارجي است و بحثهاي سياسي و جناحي درباره اجرا شدن يا نشدن قراردادهاي نفتي، به زيان منافع ملي كشور تمام ميشود.«

به گزارش ايرنا، اميرحسين زمانينيا درباره اجراي قراردادهاي جديد نفتي اظهار كرد: بحثهاي سياسي درباره اينكه آيا اين منابع را توسعه دهيم يا نه، به نوعي مشغول كردن و فريب دادن خود محسوب ميشود. وي افزود: البته اكنون، تصميمهاي الزم براي پيگيري اين قراردادها، گرفته شده است تا قراردادها امضا و اجرا شود و كارهاي اجرايي اين قراردادها به زودي و به تدريج آغاز خواهد ش//د. معاون وزير نفت در امور بينالملل و بازرگاني با بيان اينكه ميزان توليد منابع نفت و گاز نس//بت به ذخاير هيدروكربوري كشور، پايين است، تصريح كرد: اين موضوع نشان ميدهد آنگونه كه بايد، نتوانستهايم منابع نفت و گاز خود را توسعه دهيم. وي با يادآوري اينكه اوج مصرف انرژي فسيلي در جهان حداكثر تا 20 سال آينده است و از آن زمان به بعد، ميزان مصرف انرژي فسيلي، كاهش مييابد، تصريح كرد: با توجه به تغيير اقليم، مسايل زيستمحيطي و كاهش انتشار كربن، منابع هيدروكربني در 20 يا 25 س//ال آينده ارزش كنوني را نخواهد داشت. معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت گفت: ما 20 تا 25 سال فرصت داريم از اين ذخاير استفاده كنيم و پس از آن، ذخاير هيدروكربوري جايگاه و ارزش خود را در سبد انرژي جهاني به تدريج از دست ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.